Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Projekty s finančnou podporou EÚ

Položky 21-40 z 40

 

Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho a ul. Hurbanistov)

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zastávka MHD - sídl. III.

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

Cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

História miest v novodobom dizajne

InterregSTAV: projekt ukončený. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 - 2020
 

Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

Cyklochodník ulica Sekčovská (od L. Novomeského po Šalgovík)

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

MŠ Volgogradská 48, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu

OPKZP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Operačný program Kvalita životného prostredia.
 

MŠ Čapajevova 17, Prešov

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

MŠ Važecká 18, Prešov

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

Horárska ulica – sanácia havarijného zosuvu

STAV: projekt v štádiu prípravy.
 

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

STAV: projekt sa realizuje. Operačný program Ľudské zdroje.
 

Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (NP PVSSKIKÚ)

STAV: projekt sa realizuje. Operačný program Ľudské zdroje.
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

STAV: projekt sa realizuje. Operačný program Ľudské zdroje.
 

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov LED technológiou

STAV: projekt ukončený. Operačný program Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast.
 

Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov

STAV: projekt ukončený. Operačný program životné prostredie.
 

Aktívni seniori - atraktívne mesto

STAV: projekt ukončený. Operačný program Vzdelávanie.
 

Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1

STAV: projekt ukončený. Regionálny operačný program.
 

Prešov - ZŠ Májové námestie

STAV: projekt ukončený. Regionálny operačný program.
 
Položky 21-40 z 40

Na tejto stránke Mesto Prešov poskytuje informácie týkajúce sa projektov mesta, ktoré sú podporené zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Prostriedky z Európskej únie pre nové programové obdobie 2014 - 2020 sú získavané v rámci konkrétnych operačných programov (OP), a to najmä:

  • OP Integrovaná infraštruktúra;
  • OP Ľudské zdroje;
  • OP Kvalita životného prostredia;
  • Integrovaný regionálny OP;
  • OP Efektívna verejná správa a pod.

Zároveň sa mesto Prešov uchádza aj o prostriedky z fondov Európskej únie v rámci programov cezhraničnej, nadnárodnej i medziregionálnej spolupráce, napr.:

  • INTERREG V-A PL- SK 2014 - 2020;
  • INTERREG EUROPE 2014 - 2020;
  • URBACT III a pod.

Sekcia obsahuje projekty v rôznom štádiu rozpracovanosti (pripravované, v štádiu realizácie, realizované – ukončené), zoradené chronologicky. Okrem toho, každý projekt obsahuje informácie v nasledovnej štruktúre: Žiadateľ, Program, Prioritná os, Opatrenie, Gestor programu, Celkový rozpočet projektu, Poskytnutá výška NFP, Spolufinancovanie, Vlastné zdroje celkom, Termín realizácie aktivít projektu, Dátum podania žiadosti, Miesto realizácie, Ciele projektu, Výsledky projektu, Prepojenie na Program rozvoja mesta Prešov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025, Fáza realizácie projektu. Každý projekt je podrobne dokumentovaný aj na fotografiách.


 
ÚvodÚvodná stránka