Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Dane a poplatky

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 Poplatník  

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt,   ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať  alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce  na účel podnikania

                 
  Poplatková povinnosť vzniká    

pre fyzickú osobu - občana

 • dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu,
 • dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a podobne)


pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom

 • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu)
 • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania

    Oznamovacia povinnosť 

Poplatník  je povinný oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik poplatkovej povinnosti  a to do 30 dní,   kedy tieto skutočnosti nastali.

 

    Sadzby poplatku pre rok 2019 

ustanovené  Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov číslo 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pre fyzické osoby - obyvateľov

- 0,0549 € za osobu a deň

- 0,040 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

pre  právnické osoby a podnikateľov

- 0,0175 € za jeden liter komunálnych odpadov na základe osobitného predpisu

  Uplatnenie  nároku na úľavu z poplatku 

 Mesto poplatok odpustí  za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že v zdaňovacom období sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Pre účel preukázania mesto ustanovilo tieto doklady:

 • potvrdenie alebo iný doklad o existencii (trvaní) pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu s určením miesta výkonu zamestnania mimo územia Slovenskej republiky, alebo
 • rozhodnutie o vyrubení poplatku v inej obci na území Slovenskej republiky a potvrdenie, za ktoré  osoby je poplatok vyrubený,  v prípade množstvového zberu potvrdenie príslušného správcu dane o úhrade poplatku alebo
 • povolenie k pobytu v zahraničí, alebo
 • doklad o registrácii v štátnej inštitúcii iného štátu, alebo
 • potvrdenie o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou, alebo
 • potvrdenie o výkone väzby alebo o výkone trestu odňatia slobody, alebo
 • doklad potvrdzujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť v zahraničí.

                                                                       

Mesto poplatok zníži podľa najnižšej sadzby poplatku uvedenej v § 78 ods. l zákona za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že v zdaňovacom období sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Pre účel preukázania mesto ustanovilo tieto doklady (vzťahujúce sa k osobe poplatníka):

 • potvrdenie alebo iný doklad o existencii (trvaní) pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu s určením miesta výkonu zamestnania na území Slovenskej republiky mimo mesta; v prípade miesta výkonu zamestnania na území Prešovského samosprávneho kraja alebo Košického samosprávneho kraja aj doklad o ubytovaní, alebo
 • potvrdenie o štúdiu mimo mesta; v prípade študentov študujúcich na území Prešovského samosprávneho kraja alebo Košického samosprávneho kraja aj potvrdenie o poskytnutí ubytovania.

V zmysle § 5 ods. 1  zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) pri správe daní sa používa štátny jazyk a písomnosti správcu dane sa vyhotovujú a podania daňového subjektu musia byť v štátnom jazyku.

Ak si poplatník   NEOPRÁVNENE  uplatní nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý mu správca dane uloží pokutu vo výške rovnajúcej sa súčinu trojnásobku základnej úrokovej sadzby ECB a  sumy, o  ktorú správca poplatku znížil uplatnený nárok.

  Kedy uplatniť úľavu z poplatku 

Poplatník si môže uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku  predložením  dokladov preukazujúcich nárok na zníženie  alebo odpustenie poplatku za preukázané obdobie vždy v lehote 30 dní od

 • vzniku povinnosti platiť poplatok, súčasne so splnením ohlasovacej povinnosti
 • od zmeny už nahlásených údajov
 • od zániku poplatkovej povinnosti

ODPORÚČANIE

Doklady na uplatnenie úľavy predložiť do 31.januára príslušného roka.

  Platenie poplatku 

Termíny splátok  poplatku budú uvedené v rozhodnutí, ktorým správca dane poplatok vyrubí.

Bankové spojenie Mesta Prešov pre poplatok za komunálne odpady:

Peňažný ústav:  UniCredit Bank
Číslo účtu: SK1411110000006619911040
BIC: UNCRSKBX

Variabilný symbol: uvedený v rozhodnutí

Konštantný symbol: 0558

Platby je možné realizovať viacerými spôsobmi:

 • v pokladnici Mestského úradu
 • prevodným príkazom v ktorejkoľvek banke
 • internet bankingom
 • v pokladni UniCredit Bank
 • poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane


KONTAKT: 051/3100256,051/3100257

 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka