Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Meteostanice mesta Prešov

METEO METERING - SMART CITY

SMART verejné osvetlenie mesta Prešov firma OSVO comp, a.s. koncom roka 2018 rozšírila o nadstavbu poskytovania METEODÁT z 9 METEOSTANÍC umiestnených v rôznych častiach mesta Prešov.

Inteligentné prepojenie meteostaníc s diaľkovým riadením verejného osvetlenia poskytujú informácie o aktuálnej teplote, vlhkosti, tlaku, hodnote ozónu, prachu v ovzduší, CO, SO2, NOči UV indexu, čím prinášajú dodatočnú pridanú hodnotu smart riešení v Prešove. Meteostanice umožňujú zobrazenie aktuálnych ako aj historických dát.

https://presov.osvocomp.sk/

METEO METERING


Aplikácia Meteo-metering prináša obyvateľom základné informácie o kvalite ovzdušia v meste Prešov. Jednotlivé meteostanice vybavené snímačmi umožňujú poskytovať hodnoty veličín, parametrov kvality ovzdušia, či osvetlenia.

Počet meteostaníc a meraných hodnôt:
Hardware meteostanice je fyzicky rozmiestnený a inštalovaný na 9 lokalitách mesta Prešov, ktorých snímače sú schopné merať až 13 veličín.

Merané veličiny


Samotná meteostanica umožňuje merať tieto parametre:

 • oxid dusičitý
 • ozón
 • oxid uhoľnatý
 • oxid síričitý
 • osvetlenie
 • teplota farby
 • UV index
 • atmosférický tlak
 • atmosférická teplota
 • relatívna vlhkosť
 • hladina akustického tlaku
 • prachové častice PM 2,5
 • prachové častice PM 10

Pozn.: Jednotlivé veličiny majú informatívny charakter.

Popis meraných veličín

 • Oxid dusičitý [NO2] - je typickou škodlivinou spojovanou s dopravou. Tato látka dráždi dýchací systém a znižuje jeho imunitu, podobne ako prašné častice. Výsledkom pôsobenia nadlimitných koncentrácií NO2 je tak zvýšený výskyt chorôb dýchacích ciest a zvýšený výskyt astmatických ťažkostí a alergií u detí i dospelých.

 • Ozón [O3] - Tento plyn je ľudskému zdraviu nebezpečný, spôsobuje dráždenie a choroby dýchacích ciest, zvyšuje riziko astmatických záchvatov, podráždenie očí a bolesti hlavy. Až 95 % ozónu vdýchnutého do pľúc, zostáva v organizme. Spôsobuje oslabenie organizmu a zvyšuje náchylnosť na infekcie dýchacích ciest.

 • Oxid uhoľnatý [CO] - je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“. Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priemyselných pecí, kotlov a iných technologických zariadení spaľujúcich plynné, kvapalné a tuhé palivá.

 • Oxid síričitý [SO2] - je bezfarebný reaktívny plyn ktorý môže byť aj jedovatý. Pri nízkych koncentráciách nemá pach, ale pri veľmi vysokých koncentráciách má ostrý štipľavý zápach. Okrem toho, že je obsiahnutý vo výfukových plynoch spaľovacích motorov, vzniká aj pri spaľovaní fosílnych palív alebo pri spracovávaní rúd obsahujúcich síru. Hlavnými zdrojmi produkujúcimi SO2 sú elektrárne spaľujúce fosílne palivá a priemyselné ohrievacie kotle.

 • Osvetlenie - vyjadruje intenzitu osvetlenia spôsobenú svetelným tokom 1 lumen dopadajúcim na plochu 1 m2, bez ohľadu na odrazivosť tejto plochy.

 • Teplota farby - charakterizuje spektrum bieleho svetla. Svetlo určitej farebnej teploty má farbu tepelného žiarenia vydávaného čiernym telesom, zahriatím na túto teplotu.

farebná teplota

 • UV index – intenzita slnečného žiarenia vyjadrená medzinárodne zavedenou jednotkou merania intenzity ultrafialového žiarenia [hraničné hodnoty 0 -11]

 • Atmosférický tlak – je to sila vyvolaná hmotnosťou vzduchového stĺpca, ktorý siaha od miesta merania až k hornej hranici atmosféry. Tlak vzduchu s výškou klesá, na každých 5,5 km o polovicu. Čím je chladnejší (ťažší) vzduch, tým rýchlejšie klesá tlak smerom hore.

 • Atmosférická teplota - tepelný stav ovzdušia, tj. schopnosť vzduchu prijímať alebo odoberať tepelnú energii.

 • Relatívna vlhkosť - množstvo vodnej pary v gramoch v 1 m3 vzduchu vydelená vlhkosťou nasýtených vodných pár (teda maximálnym množstvom vodných pár) pri rovnakej teplote v rovnakom objeme

 • Hladina akustického tlaku - je meradlom zvukovej energie (hlasitosti) vyžarovaného určitým zdrojom zvuku

 • Prachové častice PM 2,5 - drobné pevné častice, ktoré sú menšie ako 2,5 mikrometrov rozptýlené vo vzduchu, ktoré sú tak malé, že môžu byť unášané vzduchom. Ich zvýšená koncentrácia môže spôsobovať závažné zdravotné problémy. Podieľa sa tiež na dôležitých atmosférických dejoch ako vznik vodných zrážok a ovplyvňujú teplotnú bilanciu Zeme

 • Prachové častice PM 10 – pevné častice menšie ako 10 mikrometrov.

Úvodná obrazovka aplikácie a jej popis


Úvodná obrazovka meteostanice zobrazuje všeobecné údaje meraných veličín za 24 hodín zo všetkých inštalovaných zariadení.

úvodná obrazovka
Obrázok 1: Hlavné okno aplikácie
1 – zobrazenie/skrytie priemerných hodnôt za 24 hodín zo snímačov inštalovaných na všetkých lokalitách
2 – zoznam meteostaníc s popisom ulice
3 – jednotlivé lokality meteostaníc vyznačené na mape


Po výbere konkrétnej meteostanice zo zoznamu máme možnosť vidieť merané veličiny, za daný časový úsek (možnosť voľby), ako aj karty s momentálne nameranými hodnotami. Klinutím na konkrétnu kartu vidíme taktiež priebeh danej veličiny za časový úsek, ktorý sme si predtým zadefinovali. Pridanou hodnotou grafu je možnosť filtrácie jednotlivých veličín na základe našich požiadaviek.

aplikácia meteo metering
Obrázok 2: Pohľad na okno aplikácie po výbere konkrétnej meteostanice
1 –informácia o fyzickej lokalite meteostanice
2 – časových rozsah meraných hodnôt s individuálnou možnosťou výberu dátumu a času s možnosťou filtrácie jednotlivých zobrazovaných veličín na grafe
3 – grafický priebeh nameraných hodnôt za dané nami zvolené časové obdobie
4 – karty jednotlivých aktuálne nameraných hodnôt s možnosťou grafickej voľby merania za dané časové obdobie (kliknutím na konkrétnu kartu)


Merané veličiny majú informatívny charakter a tvoria pridanú hodnotu k verejnému osvetleniu mesta Prešov. Riadiaci systém verejného osvetlenia poskytuje komunikačnú základňu pre fungovanie systému meteostanice. Poskytujú základný prehľad veličín o kvalite ovzdušia a ich hodnôt ako mestu, tak aj jeho obyvateľov.
Bližšie informácie o kvalite ovzdušia, ako aj globálnu situáciu na Slovensku je možné pozrieť po kliknutí na tento odkaz.

Doplňujúce informácie: 


 
ÚvodÚvodná stránka