Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Právne predpisy mesta


 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov

...
 

Štatút mesta Prešov

...
 

Dodatok č.1 k Štatútu mesta Prešov


 

Dodatok č.2 k Štatútu mesta Prešov


 

Dodatok č.3 k Štatútu mesta Prešov


 

Príkaz primátora mesta Prešov PPM 01-2017 Stanovenie výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby (príkaz primátora)


 

Smernica primátora mesta Prešov SP - 2/1998 pre odťahovanie, uskladnenie a vydávanie odtiahnutých vozidiel z územia mesta Prešov v zmysle zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách

...
 

Smernica primátora mesta Prešov SP - 02/2016 Sadzobník správnych poplatkov, ktoré mesto Prešov vyberá za správne úkony


 

Smernica primátora mesta Prešov SP - 02/2017 Verejné obstarávanie v podmienkach mesta Prešov


 

Smernica primátora mesta Prešov SP - 03 Vybavovanie sťažností a petícií v podmienkach mesta Prešov

...
 

Smernica primátora mesta Prešov SP 4/2003 k vystrojovaniu a vyzbrojovaniu zamestnancov Mestskej polície v Prešove

...
 

Smernica primátora mesta Prešov SP 05/2017 Poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobode informácií v podmienkach mesta Prešov

...
 

Smernica primátora mesta Prešov SP - 06/2017 Zásady pre povoľovanie vjazdu vozidiel do zón s dopravným obmedzením a do peších zón na území mesta Prešov


 

Smernica primátora mesta Prešov SP-08 Vybavovanie podnetov a požiadaviek v podmienkach mesta Prešov

...
 

Smernica primátora mesta Prešov SP 10 Metodika a zásady tvorby rozhodnutí v oblasti verejnej správy v podmienkach mesta Prešov

...
 

Smernica primátora mesta Prešov SP 13 Obsadzovanie miest zamestnancov mesta Prešov

...
 

Smernica primátora mesta Prešov SP 22 Pravidlá pre prenechávanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov do nájmu alebo podnájmu

...
 

Smernica primátora mesta Prešov SP 29 Zásady prevádzkovania a odplaty za užívanie zasadacích miestností na Mestskom úrade v Prešove

...
 

Smernica primátora mesta Prešov SP - 58 Zásady používania metodiky dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov


 

Smernica primátora mesta Prešov SP-70 Zásady umiestňovania prenosných a dočasných zariadení na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta Prešov

...
 

Smernica primátora mesta Prešov SP-72 Technické podmienky pre usporiadanie siete miestnych komunikácií v meste Prešov

...
 

Smernica primátora mesta Prešov SP 73 Zásady prevádzkovania a odplaty za užívanie reklamných monitorov v MIC v Prešove

...
 

Smernica primátora mesta Prešov SP-76 Vybavovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

...
 

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta Prešov a navrhované priority a opatrenia Akčného plánu na roky 2016 – 2017

...
 

Zásady uplatňovania vyjadrení VMČ v stanoviskách mesta Prešov v územnom a stavebnom konaní

...
 

Štatút fondu na udržanie výsledkov individuálneho projektu "Obnova historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol v Prešove"

...
 

Štatút udeľovania ocenení mesta Prešov

...
 

ŠT - 01 Štatút mestského fondu podpory a rozvoja športu v meste Prešov

...
 

Štatút mimorozpočtového peňažného fondu mesta Prešov


 
ÚvodÚvodná stránka