Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Informovanie o voľbách a referendách

Popis

Mesto Prešov poskytuje občanom informácie k organizovaným voľbám a referendám.

Podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb v Slovenskej republike upravuje najmä zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (tzv. volebný kódex), ktorý sa týka týchto volieb (vrátane referend a ďalších hlasovaní):

 • voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (tzv. parlamentné voľby),
 • voľby do Európskeho parlamentu,
 • voľby prezidenta Slovenskej republiky,
 • ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,
 • voľby do orgánov územnej samosprávy, a to jednak orgánov vyšších územných celkov (tzv. regionálne voľby), jednak do orgánov samosprávy obcí (tzv. komunálne voľby),
 • referendum vyhlásené podľa článku 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky (tzv. celoštátne referendum).

Voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

Právo voliť

Právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a zároveň splní ďalšie podmienky účasti určené pre konkrétny druh volieb (napr. v parlamentných voľbách môže voliť len občan Slovenskej republiky, zatiaľ čo v komunálnych voľbách môže voliť aj cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v príslušnej obci).

Prekážka práva voliť

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informovanie

Informácie o voľbách a referendách v rámci mesta a obce sa poskytujú najmä nasledovným spôsobom:

 • zverejňovaním na úradnej tabuli,
 • sprístupnením informácií na webovom sídle mesta resp. obce,
 • určením podmienok pre umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve (prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia),
 • doručením volebných oznámení do domácností voličov.

 

Mesto Prešov zabezpečujú prípravu a realizáciu hlasovania, spracovanie výsledkov volieb a s tým súvisiace zverejňovanie dostupných informácii o voľbách a referendách. Okrem všeobecných informácií určených pre verejnosť (najmä voličov) sa v závislosti od druhu volieb zverejňujú a priebežne aktualizujú aj informácie týkajúce sa volebných okrskov, okrskových a miestnych volebných komisií, registrácie kandidátov a ďalších organizačných záležitostí.

Legislatíva

 • Zákon č.180/2014 Z.z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. volebný kódex)
 • Zákon č.181/2014 Z.z. Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 16/2015 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Prešov počas
  volebnej kampane
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2012 o spôsobe vykonania miestneho referenda a o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mesta Prešov

 

Podrobnejšie informácie o vyhlásených voľbách a referendách, najmä čo sa týka zriaďovania okrskových volebných komisií, volebných okrskov, ako aj schválených všeobecne záväzných nariadení sú uvedené na osobitnej sekcii webu mesta Prešov - VOĽBY.


 
ÚvodÚvodná stránka