Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Informovanie o mestskej polícii

Popis

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní vecí v oblasti verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením.

Náčelníka mestskej polície na návrh primátora mesta vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník.

Posobnosť a úlohy mestskej polície

Mestská polícia v Prešove:

  • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,

  • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),

  • dbá o ochranu životného prostredia v meste,

  • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,

  • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,

  • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,

  • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,

  • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii.

  • Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

 

Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

Organizačná štruktúra

 

Kontakty

TIESŇOVÁ LINKA MESTSKEJ POLÍCIE: 159

OPERAČNÉ STREDISKO: 051/3100 310

Adresa:
Mestská polícia Prešov
Jarková 24, 08001 Prešov

Mgr. Ján Andrejko, PhD.
náčelník mestskej polície v Prešove
prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii SR
Tel.: 051/3100 309
E-mail: jan.andrejko@presov.sk

Sekretariát náčelníka MsP:
E-mail: mestska.policia@presov.sk
Tel.: 051/ 3100 351

Mgr. Imrich Olejník
zástupca náčelníka MsP v Prešove
Tel.: 051/ 3100 347
E-mail: imrich.olejnik@presov.sk

 

Podrobné informácie o mestskej polícii poskytuje mesto Prešov na samostatnej web stránke Mestskej polície


 
ÚvodÚvodná stránka