Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Informovanie o dani za psa

Popis

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Pred podaním priznania k dani za psa, pes musí byť prihlásený do evidencie psov na území mesta. Prihlásenie psa do evidencie sa realizuje vypísaním tlačiva Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie, a to prostredníctvom Kancelárii prvého kontaktu MsÚ v Prešove.

Kto je daňovníkom

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa.

Sadzba dane

Sadzby dane za psa, oslobodenia a zníženia sú ustanovené vo VZN č. 12/2015.

Termíny a lehoty

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Obdobne to  platí aj pri zániku daňovej povinnosti.

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú určené v rozhodnutí.

Vybavuje

Oddelenie daní, poplatkov a podnikania

Súvisiace služby

Podávanie daňového priznania k dani za psa


 
ÚvodÚvodná stránka