Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Infozákon

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Sťažnosť, respektíve petícia musí byť písomná a možno ju podať Mestu Prešov nasledovnými spôsobmi:

  • v listinnej podobe
    prostredníctvom pošty na adresu: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, resp. na podateľni Mestského úradu v Prešove (Hlavná 73 v Prešove), v klientskom centre Mestského úradu v Prešove (Jarková 26 v Prešove) a na Mestskej polícii v Prešove (Jarková 24 v Prešove),
  • v elektronickej podobe
    na adresu: mesto.radnica@presov.sk, resp. podatelna@presov.sk. Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa. Písomná forma petície  sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby podávajúcej petíciu.Podnet (žiadosť, návrh, pripomienka,oznámenie, ktoré mesto nevybavuje v zmysle osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov) môže byť mestu podaný aj nasledovnými spôsobmi:

Podanie sa posudzuje podľa obsahu.

(úradné hodiny tu)

Postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní, prešetrovaní a kontrole vybavovania sťažností, petícií a podnetov fyzických osôb a právnických osôb podaných mestu Prešov upravuje:
Smernica primátora mesta Prešov SP-05 Riadenie sťažností, petícií a podnetov v podmienkach mesta Prešov

 

 

Podnet podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno podať písomne alebo elektronickou poštou.

 

a)         písomný podnet sa môže podať osobne alebo poštou do podateľne Mestského úradu Hlavná 73 Prešov, alebo do podateľne klientskeho centra MsÚ, Jarkova 24, Prešov v uzavretej obálke s označením  "Neotvárať- podnet pre hlavného kontrolóra". Podateľňa je povinná bezodkladne odovzdať doručený podnet zodpovednej osobe,

 

b)         podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť e-mailom na mailovú adresu zodpovednej osoby:kontrolor@presov.sk , ktorá je prístupná 24 hodín denne.  


 
ÚvodÚvodná stránka