Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Projekty s finančnou podporou EÚ

Horárska ulica – sanácia havarijného zosuvu

Cieľom projektu bude uskutočnenie takých postupov sanačných prác, ktoré eliminujú a zmiernia negatívne dopady havarijných zosuvov. Prvým krokom, ktorý sa toho času pripravuje, je vypracovanie projektu geologickej úlohy. Tento dôležitý dokument je nevyhnutnou podmienkou pri získavaní externých finančných zdrojov a navrhne možnosti sanačných opatrení geologického prostredia na Horárskej ulici v Prešove.

Súvisiace články:
Zosuvy pôdy v Prešove, 14.6.2010
Začiatok geologického prieskumu, 26.10.2010
Informatívna správa o výsledkoch inžinierskogeologického prieskumu zosuvných území v lokalitách Horárska ul. a ul. Pod Wilec hôrkou, 29.4.2011
O sanácii zosuvov na Horárskej ulici verejne, 14.2.2017

 


 

Na tejto stránke Mesto Prešov poskytuje informácie týkajúce sa projektov mesta, ktoré sú podporené zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Prostriedky z Európskej únie pre nové programové obdobie 2014 - 2020 sú získavané v rámci konkrétnych operačných programov (OP), a to najmä:

  • OP Integrovaná infraštruktúra;
  • OP Ľudské zdroje;
  • OP Kvalita životného prostredia;
  • Integrovaný regionálny OP;
  • OP Efektívna verejná správa a pod.

Zároveň sa mesto Prešov uchádza aj o prostriedky z fondov Európskej únie v rámci programov cezhraničnej, nadnárodnej i medziregionálnej spolupráce, napr.:

  • INTERREG V-A PL- SK 2014 - 2020;
  • INTERREG EUROPE 2014 - 2020;
  • URBACT III a pod.

Sekcia obsahuje projekty v rôznom štádiu rozpracovanosti (pripravované, v štádiu realizácie, realizované – ukončené), zoradené chronologicky. Okrem toho, každý projekt obsahuje informácie v nasledovnej štruktúre: Žiadateľ, Program, Prioritná os, Opatrenie, Gestor programu, Celkový rozpočet projektu, Poskytnutá výška NFP, Spolufinancovanie, Vlastné zdroje celkom, Termín realizácie aktivít projektu, Dátum podania žiadosti, Miesto realizácie, Ciele projektu, Výsledky projektu, Prepojenie na Program rozvoja mesta Prešov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025, Fáza realizácie projektu. Každý projekt je podrobne dokumentovaný aj na fotografiách.


 
ÚvodÚvodná stránka