Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

eMesto Prešov

eMesto.presov.sk – Portál pre elektronické služby mesta Prešov

Samospráva mesta Prešov, v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, zriaďuje tento portál pre elektronickú komunikáciu. Postupne bude na tomto mieste zverejňovaný zoznam elektronických služieb poskytovaných mestom Prešov a informácie pre verejnosť.

Úrad vlády SR zriaďuje elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a subjekty medzinárodného práva. Schránka fyzických osôb sa zriaďuje automaticky pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18. rok života. 

Schránky slúžia na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci. Cieľom zavedenia elektronických schránok je efektívnejšia a rýchlejšia komunikácia s verejnou správou.

Základnou a nevyhnutnou požiadavkou pri prístupe k elektronickým službám je jednoznačná identifikácia osoby a následne jej autentifikácia. Občiansky preukaz s čipom je dôveryhodným a bezpečným nosičom identifikačných údajov občana, teda jeho elektronickej identity. Občanovi vystavením občianskeho preukazu s čipom a zadaním bezpečnostného osobného kódu nevzniká povinnosť využívať dostupné elektronické služby,  iba mu dáva možnosť komunikovať elektronicky.

Mesto Prešov pripravuje tieto elektronické služby:
1. Elektronická úradná tabuľa obce
2. Informovanie o centrách voľného času
3. Informovanie o dani z nehnuteľností
4. Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje
5. Informovanie o dani za predajné automaty
6. Informovanie o dani za psa
7. Informovanie o dani za ubytovanie
8. Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva
9. Informovanie o jazykových školách v obci
10. Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce
11. Informovanie o materských školách v obci
12. Informovanie o mestskej polícii
13. Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
14. Informovanie o pamätihodnostiach obce
15. Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce
16. Informovanie o sociálnych službách v obci
17. Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci
18. Informovanie o školských obvodoch
19. Informovanie o špeciálnych triedach
20. Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá
21. Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií
22. Informovanie o územnom pláne
23. Informovanie o voľbách a referendách
24. Informovanie o základných školách v obci
25. Informovanie o základných umeleckých školách
26. Informovanie o zariadeniach školského stravovania
27. Informovanie verejnosti o civilnej ochrane
28. Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia
29. Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
30. Publikovanie zoznamu neplatičov
31. Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat
32. Zverejňovanie zmlúv, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami
33. Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
34. Platenie miestnych daní
35. Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
36. Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
37. Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
38. Povoľovanie ambulantného predaja
39. Povoľovanie používania symbolov obce
40. Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva
41. Povoľovanie výrubu drevín
42. Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov
43. Určovanie trvalého alebo prenosného dopravného značenia
44. Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
45. Vrátenie pomernej časti dane
46. Vybavovanie sťažností, Vybavovanie podnetov
47. Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie
48. Vydávanie voličského (hlasovacieho) preukazu
49. Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok  (ZTP bez poplatku)
50. Žiadosť o vypracovanie správy o povesti
51. Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií
52. Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
53. Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
54. Ohlasovanie závad na chodníkoch a prechodoch pre chodcov
55. Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií
56. Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým
57. Oznámenie o nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom
58. Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
59. Poskytovanie nenávratných dotácii
60. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
61. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
62. Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov
63. Oznamovanie strát a nálezov
64. Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky
65. Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
66. Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje
67. Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty
68. Podávanie daňového priznania k dani za psa
69. Pripomienkovanie návrhov nariadení
70. Vyjadrenie sa obyvateľov mesta k návrhu rozpočtu obce
71. Vyjadrenie sa obyvateľov mesta k návrhu záverečného účtu
72. Spracovanie elektronických účtovných dokladov

Všeobecná agenda

Všeobecná agenda mesta Prešov na portáli Slovensko.sk
Každý úrad, ktorý má zriadenú schránku na slovensko.sk má automaticky pridelenú aj službu Všeobecnej agendy. Táto možnosť sa využite vtedy, ak nie je prístupný iný elektronický formulár pre konkrétnu agendu.


 
ÚvodÚvodná stránka