Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

eMesto Prešov

eMesto.presov.sk – Portál pre elektronické služby mesta Prešov

Samospráva mesta Prešov, v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, zriaďuje tento portál pre elektronickú komunikáciu. Postupne bude na tomto mieste zverejňovaný zoznam elektronických služieb poskytovaných mestom Prešov a informácie pre verejnosť.

Úrad vlády SR zriaďuje elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a subjekty medzinárodného práva. Schránka fyzických osôb sa zriaďuje automaticky pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18. rok života. 

Schránky slúžia na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci. Cieľom zavedenia elektronických schránok je efektívnejšia a rýchlejšia komunikácia s verejnou správou.

Základnou a nevyhnutnou požiadavkou pri prístupe k elektronickým službám je jednoznačná identifikácia osoby a následne jej autentifikácia. Občiansky preukaz s čipom je dôveryhodným a bezpečným nosičom identifikačných údajov občana, teda jeho elektronickej identity. Občanovi vystavením občianskeho preukazu s čipom a zadaním bezpečnostného osobného kódu nevzniká povinnosť využívať dostupné elektronické služby,  iba mu dáva možnosť komunikovať elektronicky.

 

Všeobecná agenda

Všeobecná agenda mesta Prešov na portáli Slovensko.sk
Každý úrad, ktorý má zriadenú schránku na slovensko.sk má automaticky pridelenú aj službu Všeobecnej agendy. Táto možnosť sa využite vtedy, ak nie je prístupný iný elektronický formulár pre konkrétnu agendu.

Mesto Prešov pripravuje tieto elektronické služby:

 1. Elektronická úradná tabuľa obce
 2. Informovanie o centrách voľného času
 3. Informovanie o dani z nehnuteľností
 4. Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje
 5. Informovanie o dani za predajné automaty
 6. Informovanie o dani za psa
 7. Informovanie o dani za ubytovanie
 8. Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva
 9. Informovanie o jazykových školách v obci
 10. Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce
 11. Informovanie o materských školách v obci
 12. Informovanie o mestskej polícii
 13. Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 14. Informovanie o pamätihodnostiach obce
 15. Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce
 16. Informovanie o sociálnych službách v obci
 17. Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci
 18. Informovanie o školských obvodoch
 19. Informovanie o špeciálnych triedach
 20. Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá
 21. Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií
 22. Informovanie o územnom pláne
 23. Informovanie o voľbách a referendách
 24. Informovanie o základných školách v obci
 25. Informovanie o základných umeleckých školách
 26. Informovanie o zariadeniach školského stravovania
 27. Informovanie verejnosti o civilnej ochrane
 28. Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia
 29. Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
 30. Publikovanie zoznamu neplatičov
 31. Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat
 32. Zverejňovanie zmlúv, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami
 33. Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 34. Platenie miestnych daní
 35. Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
 36. Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 37. Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
 38. Povoľovanie ambulantného predaja
 39. Povoľovanie používania symbolov obce
 40. Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva
 41. Povoľovanie výrubu drevín
 42. Určovanie trvalého alebo prenosného dopravného značenia
 43. Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
 44. Vrátenie pomernej časti dane
 45. Vybavovanie sťažností, Vybavovanie podnetov
 46. Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie
 47. Vydávanie voličského (hlasovacieho) preukazu
 48. Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok  (ZTP bez poplatku)
 49. Žiadosť o vypracovanie správy o povesti
 50. Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií
 51. Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
 52. Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 53. Ohlasovanie závad na chodníkoch a prechodoch pre chodcov
 54. Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií
 55. Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým
 56. Oznámenie o nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom
 57. Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 58. Poskytovanie nenávratných dotácii
 59. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
 60. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
 61. Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov
 62. Oznamovanie strát a nálezov
 63. Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky
 64. Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
 65. Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje
 66. Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty
 67. Podávanie daňového priznania k dani za psa
 68. Pripomienkovanie návrhov nariadení
 69. Vyjadrenie sa obyvateľov mesta k návrhu rozpočtu obce
 70. Vyjadrenie sa obyvateľov mesta k návrhu záverečného účtu
 71. Spracovanie elektronických účtovných dokladov

 
ÚvodÚvodná stránka