Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Stavebné činnosti

Drobné stavby

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, Stavebný úrad
Jarková 26, Prešov

Potrebujete:

  • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a dvojmo stavebné riešenie stavby vypracované osobou s príslušným odborným vzdelaní / doklad o vzdelaní je potrebné doložiť/
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (napr. stanovisko Odboru hlavného architekta mesta, Odboru dopravy, životného prostredia – oddelnia dopravy a životného prostredia, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v prípade, že stavba sa nachádza v chránenom území, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, správcov komunikácií a príslušného cestného orgánu a podľa povahy prípadu stavebný úrad môže určiť stavebníkovi doložiť aj ďalšie doklady, prípadne môže určiť, že stavba podlieha stavebnému povoleniu a v tom prípade je potrebné žiadosť doplniť o doklady potrebné pre vydanie SP )
  • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, a to aj v rátane nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prešov (súhlas pre požitie pozemkov vo vlastníctve mesta je potrebné doložiť od MsÚ odboru správy mestského majetku, odd. mestského majetku)


Upozornenie:

  • žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom, resp. súhlas ostatných spoluvlastníkov.
  • s výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia mestského úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.


Poplatky:  
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.

Lehota:
do 30 dní

Domové prípojky inžinierskych sietí: Domové prípojky sú drobné stavby. Platí to čo pre drobné stavby

Prílohy


 
V y h l á s e n i e kvalifikovanej osoby, odborne spôsobilej osoby o vykonávaní vedenia uskutočňovania jednoduchej, drobnej stavby a stavebnej úpravy [PDF] v_y_h_l_a_s_e_n_i_e_-dozor-_2016_-_nove.pdf v_y_h_l_a_s_e_n_i_e_-dozor-_2016_-_nove.pdf (121.7 kB)
V y h l á s e n i e kvalifikovanej osoby, odborne spôsobilej osoby o vykonávaní vedenia uskutočňovania jednoduchej, drobnej stavby a stavebnej úpravy [DOC ] v_y_h_l_a_s_e_n_i_e_-dozor-_2016_-_nove.doc v_y_h_l_a_s_e_n_i_e_-dozor-_2016_-_nove.doc (34 kB)
Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia [PDF ] ohlasenie_stavby_elektronickych_komunikacnych_sieti_-_2016.pdf ohlasenie_stavby_elektronickych_komunikacnych_sieti_-_2016.pdf (112.4 kB)
Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia [DOC ] ohlasenie_stavby_elektronickych_komunikacnych_sieti_-_2016.doc ohlasenie_stavby_elektronickych_komunikacnych_sieti_-_2016.doc (234 kB)
Ohlásenie drobnej stavby [PDF] drobne_stavby_-2016.pdf drobne_stavby_-2016.pdf (137.5 kB)
Ohlásenie drobnej stavby [DOC ] drobne_stavby_-2016.doc drobne_stavby_-2016.doc (265.5 kB)
ÚvodÚvodná stránka