Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Stavebné činnosti

Drobné stavby

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, Stavebný úrad
Jarková 26, Prešov

Potrebujete:

  • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a dvojmo stavebné riešenie stavby vypracované osobou s príslušným odborným vzdelaní / doklad o vzdelaní je potrebné doložiť/
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (napr. stanovisko Odboru hlavného architekta mesta, Odboru dopravy, životného prostredia – oddelnia dopravy a životného prostredia, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v prípade, že stavba sa nachádza v chránenom území, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, správcov komunikácií a príslušného cestného orgánu a podľa povahy prípadu stavebný úrad môže určiť stavebníkovi doložiť aj ďalšie doklady, prípadne môže určiť, že stavba podlieha stavebnému povoleniu a v tom prípade je potrebné žiadosť doplniť o doklady potrebné pre vydanie SP )
  • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, a to aj v rátane nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prešov (súhlas pre požitie pozemkov vo vlastníctve mesta je potrebné doložiť od MsÚ odboru správy mestského majetku, odd. mestského majetku)


Upozornenie:

  • žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom, resp. súhlas ostatných spoluvlastníkov.
  • s výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia mestského úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.


Poplatky:  
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.

Lehota:
do 30 dní

Domové prípojky inžinierskych sietí: Domové prípojky sú drobné stavby. Platí to čo pre drobné stavby

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka