Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Doplnenie, Storno elektronického podania, Odvolanie sa, Vzdanie sa odvolania

Doplnenie elektronického podania
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.
Potrebné je vyplniť elektronický formulár, elektronicky ho podpísať, prípadne priložiť prílohy a celé podanie elektronicky odoslať.

      Doplnenie elektronického podania (Fyzická osoba)
      Doplnenie elektronického podania (Právnická osoba)
 

Storno elektronického podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.
Potrebné je vyplniť elektronický formulár, elektronicky ho podpísať, prípadne priložiť prílohy a celé podanie elektronicky odoslať.

      Storno elektronického podania (Fyzická osoba)
      Storno elektronického podania (Právnická osoba)

 

Odvolanie sa voči rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.
Finálne štádium správneho konania predstavuje – rozhodnutie. Rozhodnutie správneho orgánu musí mať zákonom ustanovenú formu, ktorú predstavujú obsahové a formálne náležitosti. Rozhodnutie správneho orgánu musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Rozhodnutie musí obsahovať:
- označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
- číslo a dátum rozhodnutia,
- meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo, alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo, identifikačné číslo organizácie a identifikačné číslo daňového subjektu, ak mu bolo pridelené pri registrácii, alebo iný identifikátor pridelený správcom dane, ak fyzická osoba nemá povinnosť registrácie alebo nemá povinnosť evidencie podľa osobitného predpisu; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu dátum narodenia alebo iný údaj identifikujúci túto osobu a ak ide o zahraničnú právnickú osobu, ktorá nemá identifikačné číslo organizácie, použije sa iný údaj identifikujúci túto právnickú osobu,
- výrok, ktorý obsahuje údaje podľa písmena c), rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodovalo, lehotu plnenia, ak sa ukladá povinnosť plniť, rozhodnutie o náhrade nákladov správy daní podľa § 12, a ak ide o peňažné plnenie, aj sumu a číslo účtu príslušnej banky, na ktorý má byť suma zaplatená,
- poučenie o mieste, lehote a forme podania odvolania s upozornením na prípadné vylúčenie odkladného účinku,
- vlastnoručný podpis povereného zamestnanca finančného riaditeľstva alebo správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky, ak ide o správcu dane, ktorým je obec, podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena, priezviska starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie doručuje elektronickými prostriedkami, vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky sa nahrádzajú zaručeným elektronickým podpisom.

Výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade)
Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný zákon.

V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, skutočnosti ktoré boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.
Poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať (podať rozklad), v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.
Z podaného odvolania musí byť zrejmé, kto ho podáva, čoho sa týka a čo navrhuje.
Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon.
Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať (podať rozklad) je právoplatné. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia.
Odvolať sa môže len účastník konania, ktorý je uvedený v rozhodnutí – buď priamy, alebo vyplývajúci z legislatívy (napr. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou).

      Odvolanie sa voči rozhodnutiu - elektronický formulár (Fyzická osoba)
      Odvolanie sa voči rozhodnutiu - elektronický formulár (Právnická osoba)

 

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.
V zmysle ustanovenia § 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní má účastník konania právo proti rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie, ak zákon neustanovuje inak, alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne, alebo ústne do zápisnice nevzdal. Podanie odvolania je subjektívnym právom účastníka – procesnou formou nevyužitia tohto práva je vzdanie sa práva na odvolanie, ku ktorému dochádza po oznámení rozhodnutia.
V prípade, ak účastník konania nemá voči vydanému rozhodnutiu žiadne výhrady - pre urýchlenie právoplatnosti, môže využiť elektronickú službu Vzdanie sa odvolania.
Po prijatí a spracovaní tejto požiadavky, rozhodnutie správneho orgánu nadobúda okamžitú právoplatnosť.
Dôvody vzdania sa odvolania sa neuvádzajú.
Spravidla ide o konanie, keď účastník potrebuje právoplatné rozhodnutie správneho orgánu na iné účely (napr. občianskoprávneho  alebo administratívneho konania).

      Vzdanie sa odvolania - elektronický formulár (Fyzická osoba)
      Vzdanie sa odvolania - elektronický formulár (Právnická osoba)

 


 
ÚvodÚvodná stránka