Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Aktuálne udalosti

Nové nájomné byty pre PrešovčanovVytlačiť
 

Vlastné bývanie si od jesene v Prešove dokáže zabezpečiť takmer sedemdesiat mladých rodín. Umožnia im to nájomné byty, ktoré mesto získa na ulici Antona Prídavku.

Nové byty na ulici Antona Prídavku mesto získa vďaka úveru, ktorý mu poskytol Štátny fond rozvoja bývania. Ide o finančné prostriedky v objeme 2 195 930 eur. Ďalšiu časť ich ceny tvorí dotácia vo výške 1 182 420 eur, ktorú mestu Prešov poskytlo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Nové nájomné byty pre PrešovčanovNájomné byty budú určené hlavne tým, ktorí si z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť kúpiť vlastný byt alebo vybudovať rodinný dom. Pôjde predovšetkým o Prešovčanov, ktorí sa chcú osamostatniť, prípadne prekonať obdobie, kým si vlastné bývanie budú môcť dovoliť.

Samozrejme budú ich môcť získať iba tí, ktorí splnia podmienky určené novým Všeobecne záväzným nariadením – to  je aktuálne v procese prípravy, pričom prípravné obdobie bude čoskoro ukončené a následne sa jeho navrhované znenie zverejní či už na stránke mesta, na úradnej tabuli i na ďalších komunikačných kanáloch.

V zásade pritom platí, že žiadateľ musí mať ku dňu podania žiadosti garantovanú výšku príjmu, trvalý pracovný pomer a trvalý pobyt. Nové VZN však bude celkové podmienky nájmu špecifikovať oveľa detailnejšie.

Nové nájomné byty pre PrešovčanovŠesťdesiatosem nových nájomných bytov v Prešove pribudne s odstupom dvanástich rokov, kedy sa odovzdávali nájomné byty na uliciach Sabinovskej a Majakovského.

Nové nájomné byty sa nachádzajú v polyfunkčnom objekte na ulici Antona Prídavku. Prešovčania budú mať k dispozícii 8 jednoizbových, 56 dvojizbových a 4 trojizbové byty.

Je evidentné, že neprispôsobivým občanom, vzhľadom na podmienky pridelenia bytu, nové nájomné byty nebudú pridelené. Vlna nevôle občanov, ktorá sa zdvihla na základe nepodložených informácií, je klamlivá a neopodstatnená.


 
 

Nad centrom mesta bude pracovať vrtuľníkVytlačiť
 

V pondelok 25.6.2018 bude nad Divadlom Jonáša Záborského rušno. Plánuje sa tu práca vrtuľníkom, ktorá si bude vyžadovať trpezlivosť a opatrnosť.

Nad centrom mesta bude pracovať vrtuľník25. júna medzi 7.00 až 12.00 je naplánovaná práca vrtuľníkom v meste Prešov. Ide o inštaláciu kríža na Divadlo Jonáša Záborského.

V tejto súvislosti prosíme obyvateľov mesta o ústretovosť, trpezlivosť a opatrnosť pri zdržiavaní sa v blízkosti divadla.

 

Michal Haring

TECH-MONT Helicopter company s.r.o


 
 

46. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta PrešovVytlačiť
 

46. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční

dňa 27. júna 2018 (streda) so začiatkom o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:

1. Zloženie sľubu náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

2. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

3. Návrh na zmenu v zložení VMČ č. 1, Komisii Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sociálnej a bytovej a v orgáne obchodnej spoločnosti s účasťou mesta Prešov.

Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov.

Predkladá: PaedDr. Jitka Semivanová, poverená riadením odboru školstva, kultúry
a cestovného ruchu MsÚ

5. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva  mesta Prešov za 1. štvrťrok 2018.

Predkladá: Ing. Alexander Ernst PhD., hlavný kontrolór mesta

6. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

Predkladá: Ing. Alexander Ernst PhD., hlavný kontrolór mesta Prešov

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2018.

Predkladá: Ing. Alexander Ernst PhD., hlavný kontrolór mesta Prešov

8. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločností PREŠOV REAL, s.r.o. za rok 2017.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

9. Návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na volebné obdobie rokov 2018-2022 a volebných obvodov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v roku 2018.

Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

10. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Prešov na funkčné obdobie rokov 2018-2022.

Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

11. Žiadosť o schválenie čerpania finančných prostriedkov z fondu určeného na udržanie výsledkov individuálneho projektu „Obnova historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol v Prešove“.

Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

12. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

12.01 Návrh na schválenie majetkového prevodu – odkúpenie − Ul. Duklianska (Mestský cintorín Prešov).

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

12.02 Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Ul. Nábrežná.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

12.03 Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Ul. Pod Wilec hôrkou.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

12.04 Návrh na schválenie majetkového prevodu – základné princípy o spoločnom postupe pre majetkovoprávne usporiadanie − Ul. Solivarská.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

12.05 Návrh na schválenie majetkového prevodu – zriadenie vecného bremena – Ul. Jazdecká.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

12.06 Návrh na schválenie majetkového prevodu – zriadenie vecného bremena – FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

12.07 Návrh na schválenie majetkového prevodu – odkúpenie − Ul. Pod dubom.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

13. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

13.01 Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – dlhodobý prenájom − Ul. Budovateľská.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

13.02 Návrh  na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa −  dlhodobý prenájom − Ul. Prostějovská (1. FC TATRAN).

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

13.03 Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj – Ul. Jazdecká.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

14. Rôzne.

15. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.

16. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.

17. Záver.


 
 

Spoznajte Prešov vďaka novej mobilnej aplikáciiVytlačiť
 

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Šariš pripravila pre návštevníkov Prešova ďalšiu zaujímavú novinku – mobilnú aplikáciu audiosprievodcu mesta Prešov. Ocenia ju najmä milovníci histórie a nových technológií.

Keďže mobilný telefón, na rozdiel od „živého“ sprievodcu, môže fungovať kedykoľvek, kdekoľvek a v akomkoľvek jazyku, môže byť sprevádzaná celá skupina alebo len samostatní jednotlivci, okamžite od príchodu k historickej pamiatke. Mobilná aplikácia pre mesto Prešov je zatiaľ dostupná v slovenskom jazyku a okrem audiokomentára ponúka aj niekoľko ďalších tipov, turistických trás a užitočných informácií.

Spoznajte Prešov vďaka novej mobilnej aplikáciiAudiosprievodca je elektronický prístroj, na ktorom je nahraný výklad k jednotlivým pamiatkam, obrazom či pozoruhodnostiam a návštevník tým pádom nepotrebuje čakať, kým sa naplní minimálny počet potrebný na „živého“ sprievodcu. Ďalšou výhodou je, že užívateľ si sám určí tempo, akým chce prejsť po vyznačenej turistickej trase, môžete si kedykoľvek prístroj pozastaviť a oddýchnuť si na mieste, ktoré vás práve zaujalo. Napríklad aj na terase miestnej kaviarne.

„Myšlienku vytvoriť pre mesto Prešov audiosprievodcu, ktorého by mohol návštevník využiť nepretržite, počas celého roka, sme mali už dávnejšie, no odrádzala nás vysoká cena týchto špecializovaných prístrojov. V súčasnosti, keď sú v trende rôzne aplikácie a multifunkčný dotykový telefón majú vo vrecku už aj školáci, sme upustili od prvotného zámeru a rozhodli sme sa ísť modernejšou cestou tvorbou aplikácie pre návštevníka, ktorá by spĺňala aj funkciu audiosprievodcu. Aplikácia obsahuje takmer 30 nahovorených audionahrávok o pamiatkach v historickom centre Prešova, ktoré si môže návštevník prehrať podľa toho, kde sa práve nachádza,” uviedol výkonný riaditeľ OOCR Región Šariš a autor aplikácie a jej konceptu Branislav Švorc.

Spoznajte Prešov vďaka novej mobilnej aplikáciiAudiosprievodcovia nie sú v turisticky atraktívnych lokalitách žiadnou novinkou. Sú bežným štandardom. Prístroje sú žiadané a je po nich dopyt. Prešovská mobilná aplikácia navyše ponúka aj niekoľko ďalších možností jej využitia. Návštevník, ktorý mesto nepozná, sa vďaka prehľadným praktickým informáciám dozvie, kde sa dá ubytovať, dobre najesť, odporúča aj lokálne miesta na večerné posedenie, ponúka možnosť využitia sprievodcovských služieb a poskytuje informácie aj o doprave v meste. Okrem toho v nej nájdete mapu mesta, informácie o kultúrnych či športových aktivitách, výletoch a pomôže vám naplánovať najlepšie turistické a cyklistické trasy v okolí. Tvorcovia nezabudli ani na užitočné kontakty, vďaka ktorým vždy nájdete, čo potrebujete. “Aplikáciu pre nás po technickej stránke naprogramovala spoločnosť SpisArt, s.r.o. a momentálne je dostupná len v slovenskom jazyku. V súčasnosti pracujeme na jej anglickej verzii. Aplikáciu si môžu stiahnuť užívatelia s operačným systémom Android aj iOS,” doplnil Švorc.

Verzia pre Android: https://goo.gl/sVustq

Verzia pre iOS: https://goo.gl/ZULL2G


 
 

Umenie priateľstva v CaraffkeVytlačiť
 

Už 26. júna sa v galérii Caraffka uskutoční unikátna výstava PRIATEĽSTVO – BARÁTSÁG – PRZYJAŹŃ, ktorá umením spojí Prešov s partnerskými mestami Nowy Sacz a Nyíregyháza.

Umenie priateľstva v CaraffkeZámerom výstavy je oživiť partnerské vzťahy medzi mestami, ktoré pretrvávajú už 25 rokov, ale aj upevniť priateľstvo, a to práve prostredníctvom umenia.

Na kolektívnej výstave s témou priateľstva sa predstaví 12 umelcov z Prešova, Noweho Saczu a Nyíregyházy. Každý z umelcov bude vystavovať 3 diela podľa vlastného výberu.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 26. júna o 15.00 v galérii Caraffka na Jarkovej ulici v Prešove. Umenie budú môcť návštevníci tejto výstavy obdivovať v priestoroch galérie až do konca augusta.

Mesto Prešov organizuje takúto výstavu po prvýkrát v spolupráci s PKO - galéria Caraffka.


 
 

Úspešných prešovských hádzanárov prijala primátorkaVytlačiť
 

Po výbornej  správe o zaradení hádzanárov Tatrana Prešov priamo do skupinovej fázy Ligy majstrov v budúcej sezóne, sa úspešní tréneri mládežníckych tímov Tatrana stretli s primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovou.

Úspešní prešovskí hádzanári prijala primátorkaPrimátorka zablahoželala všetkým tímom, potvrdila, že hádzaná je kultový prešovský šport, vyjadrila vieru v ďalšie úspechy  a hrdosť na tímy Tatrana, ktoré trénujú a nosia úspechy domov do Prešova. Majiteľ klubu Miloslav Chmeliar vyjadril radosť nad úspechmi, ktoré vníma ako zadosťučinenie a odmenu za drinu hádzanárov a investície do priestorov i športu. Oficiálne prijatie hádzanárov sa nieslo v príjemnej a priateľskej atmosfére.

Tatran má za sebou jednu z najúspešnejších sezón

Mládežnícke tímy sa zaslúžili o jednu z najúspešnejších sezón v histórii klubu. Mladší a starší dorastenci, ako aj mladší žiaci, sa stali majstrami Slovenska. Starší žiaci vybojovali titul vicemajstrov SR. Mladší dorastenci i žiaci navyše tento úspech ešte prikrášlili víťazstvom v Česko-slovenskom pohári.

Úspešní prešovskí hádzanári prijala primátorkaZiskom titulu majstrov Slovenska v kategórii mladších žiakov hádzanárske tímy Tatrana Prešov definitívne zakončili mimoriadne úspešnú sezónu 2017/18. Získali v nej štyri majstrovské tituly, jeden titul vicemajstra, ale i novozaložený Ligový pohár.  Prakticky každý tím teda skončil sezónu ziskom trofeje. Klub tak potvrdil svoje dominantné postavenie v mužskej hádzanej na Slovensku, pričom uspel aj v konkurencii s poprednými českými klubmi v jednotlivých kategóriách.

Najväčšiu pozornosť v skončenom ročníku samozrejme pútal seniorský A-tím, ktorý doma dominoval, no nestratil sa ani na medzinárodnej scéne. Pod vedením nového trénera, úspechmi ovenčeného chorvátskeho kouča Slavka Golužu, najskôr v značne pozmenenom zložení oproti predchádzajúcemu roku, začal Tatran sezónu ziskom prestížneho Česko-slovenského pohára. K nemu potom, po víťazstve vo finálovom dvojzápase proti Považskej Bystrici, pribudol aj Slovenský pohár. V ére slovenskej samostatnosti bol jubilejný pätnásty, z toho dvanásty v rade za sebou.

Úspešní prešovskí hádzanári prijala primátorkaPremiérovo sa ale v najvyššej slovenskej súťaži predstavil okrem prvého tímu aj celok s označením TATRAN PREŠOV II. Tím hrajúceho trénera Alexandra Radčenka, tvorený prevažne z mladých odchovancov klubu, v súťaži ukázal, že rozhodne nepatril iba do počtu. Dôkazom je suverenita, akou dokázal ovládnuť novovytvorenú súťaž pre tímy umiestnené po dlhodobej časti na 5.-8. mieste a zaslúžene získal Ligový pohár za konečnú 5. pozíciu.

Suverenitu na slovenských palubovkách ukázali v tejto sezóne prešovskí dorastenci. Starší dorastenci pod vedením trénera Stanislava Kolpaka a rovnako tak aj mladší dorastenci, vedení Marekom Gernáthom, sa stali majstrami Slovenska. Mladší dorastenci navyše ovládli aj prestížny Česko-slovenský pohár v českom Zubří a stali sa vôbec prvým slovenským víťazom tohto prestížneho titulu. Úspešní prešovskí hádzanári prijala primátorkaMedailami ovenčené skončili po sezóne aj žiacke tímy Tatrana. Starší žiaci pod vedením Róberta Kravčáka sa síce museli uspokojiť „iba“ so striebornými medailami, keď na finálovom turnaji nevyužili výhodu domácej haly, v ktorej ich k víťazstvu hnala početná divácka kulisa, za ktorú by sa nehanbil nejeden extraligový tím.

Symbolickou čerešničkou na záver ale napokon bol zisk titulu majstrov republiky v podaní mladších žiakov pod taktovkou Jurija Žuravľova, ktorí suverénne triumfovali na otvorených majstrovstvách SR, kde si okrem slovenských súperov poradili vo finále aj s českými Lovosicami a zaslúžene sa tešili zo zisku majstrovského pohára a zlatých medailí. Stali sa tak zároveň ďalším česko-slovenským majstrom v zeleno-bielom drese. 

Blahoželáme a sme na vás hrdí. 

Martina Poláková


 
 

Súťaž LEGObot spojila mladých nadšencov robotikyVytlačiť
 

Šikovní žiaci vedia skonštruovať robotov, ktorí dokážu rozprávať, gestikulovať, plávať a nestratia sa ani v bludisku. V Prešove sa uskutočnila súťaž LEGObot, ktorá spojila mladých nadšencov robotiky.

Tretí ročník súťaže LEGObot, ktorý sa uskutočnil pod záštitou primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej, opäť ukázal, že záujem o IT technológie je medzi žiakmi základných škôl naozaj veľký. Oproti minulým ročníkom sa ich prihlásilo viac, a to nielen z Prešova, ale aj z iných miest a regiónov Slovenska.

Súťaž LEGObot v Prešove spojila mladých nadšencov robotikyTento rok sa do súťaže zapojilo 16 dvojčlenných tímov, zložených zo žiakov druhého stupňa základných škôl. Súťaženie prebiehalo v 4 disciplínach: EduBot, PaintBot, RescueBot a Speedy​Bot.

Špeciálnu cenu primátorky mesta Prešov za najkreatívnejší nápad získal tím Mariánska zo ZŠ v Prievidzi za svoj projekt pirátskej lode, ktorú prezentovali v kategórii EduBot. Najúspešnejšou školou tohtoročnej súťaže LEGObot sa stala ZŠ Sibírska Prešov, ktorá získala najvyššie umiestnenia v jednotlivých disciplínach a tiež aj stavebnicu LEGO Mindstorms EV3, ktorú môže využiť v príprave na budúcoročnú súťaž.

Súťaž LEGObot v Prešove spojila mladých nadšencov robotikyHlavným poslaním súťaže LEGObot je vzbudzovať hlbší záujem o IT, programovanie, mechatroniku a robotiku, ale tiež motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu. Súťaž umožňuje žiakom súťažnou formou porovnávať vedomosti a zručnosti s rovesníkmi z iných škôl a prispieva k vyhľadávaniu talentovaných žiakov.

Organizátorom súťaže je SPŠ elektrotechnická v Prešove a združenie IT Valley Košice. Súťaž podporilo mesto Prešov, OC Eperia Prešov a EDUXE - výhradný dodávateľ LEGO edukačných produktov na Slovensku.


 
 

Začala 15-dňová on-line kampaň pred ukončením prihlasovania na P18 Vytlačiť
 

Od nedele sa začala pätnásťdňová on-line kampaň zameraná na podporu účasti mladých na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (26. - 29. júla 2018). Komunikačný tím pri tejto príležitosti zverejnil na sociálnej sieti P18 prostredníctvom obrázkových šablón 15 dôvodov, prečo prísť v lete do metropoly Šariša.

Prvý dôvod znie, že mladí, ktorí prídu, zažijú spoločenstvo mladých medzi sebou. Ďalším, že P18 sa koná v duchu Svetových dní mládeže. Prihlásiť sa dá vyplnením formulára na internetovej stránke Národné strenutie mládeže (v časti Prihlásenie) za cenu 35 eur. Oficiálne prihlasovanie sa skončí v nedeľu 1. júla 2018. Po tomto dátume sa bude dať zaregistrovať iba na mieste, avšak bez možnosti získať stravu a ubytovanie. 

"Symbolicky môžeme povedať, že začali sme strihať meter do ukončenia niekoľkomesačnej možnosti prihlásiť sa na P18. Všetkých pozývam. Osobitne pozývam všetkých tých, ktorí sa už prihlásili, aby pozvali svojich priateľov a známych. Osobne pozvite svojich priateľov, aby prišli. Je lepšie raz zažiť, ako stokrát rozprávať. Bude to stáť za to. Stále platí možnosť prihlásenia vopred. Tým, čo sa prihlásili, pripomíname, aby nezabudli na uhradenie poplatku. Prihlásenie je platné až po uhradení a prijatí poplatku. Ten je potrebné uhradiť do siedmich dní od vyplnenia formulára,“ hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska, ktorá podujatie chystá s tímom dobrovoľníkov. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. „Všetkých opäť pozývam do metropoly Šariša. Práve tu začneme našu prípravu na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia už o rok v Paname,“ dodáva Chrvala. 

Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia mladých ľudí sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. Oficiálne prihlasovanie sa začalo v polovici januára. Využilo ho už vyše 3000 mladých, zasvätených a kňazov a okolo 500 dobrovoľníkov. V prípade otázok sa dá ozvať na e-mail registracia@narodnestretnutiemladeze.sk

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove, ilustračný obrázok

Komunikačný tím P18

 


 
 
Položky 1-8 z 987
ÚvodÚvodná stránka