Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Aj komín môže spôsobiť požiar. Aké pravidlá treba dodržiavať?

Oficiálna FB stránka Mesta PrešovOficiálny YouTube kanál Mesta PrešovOficiálna FB stránka Transparency Prešov - eGovernment

Aj komín môže spôsobiť požiar. Aké pravidlá treba dodržiavať?Vytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove upozorňuje občanov, aby nezabúdali na dôsledky podceňovania nebezpečenstva spojeného s vykurovacím obdobím, ktoré často vedie ku škodám na majetku.

Aj komín môže spôsobiť požiar. Aké pravidlá treba dodržiavať?Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru, o čom svedčí každoročná hasičská štatistika požiarovosti. V okresoch Prešov a Sabinov bolo počas minuloročného vykurovacieho obdobia zaznamenaných 15 požiarov od vykurovacích systémov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody na 56 450 eur a uchránené hodnoty vo výške 483 000 eur.

Požiare boli spôsobené najmä tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo komínovými telesami, pričom najčastejšou príčinou vzniku požiaru bola porucha vykurovacích spotrebičov, dymovodov a komínov, vyhorenie sadzí v komíne, poškodenie dymovodu, alebo škára v komíne.

Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení a komínov je človek a jeho vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Podľa doterajších skúseností však možno predísť až 90% požiarov, a to zodpovednejším prístupom občanov k prevádzkovaniu vykurovacích telies a ku kontrole a čisteniu komínov.

Kameňom úrazu je nevedomosť občanov o povinnostiach v súvislosti s technickými podmienkami a požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania. Týka sa to aj výstavby a používania komína a dymovodu, lehôt ich čistenia a vykonávania kontrol. Je predovšetkým na občanoch, aby túto oblasť nebrali na ľahkú váhu a prejavili dostatok záujmu predchádzať vzniku požiarov, ktorých príčinou sú práve činnosti spojené s vykurovaním.

Aj komín môže spôsobiť požiar. Aké pravidlá treba dodržiavať?Posledné trendy svedčia o návrate k vykurovaniu drevnou hmotou, ktorá patrí medzi najlacnejšiu  a najdostupnejšiu. Tiež sa veľkej obľube tešia kozuby, a to nielen v rekreačných chalupách a chatách, ale aj v rodinných domoch, s čím súvisí aj zvýšené riziko vzniku požiaru pri ich nesprávnom prevádzkovaní. Táto skutočnosť je negatívne premietnutá do celkových štatistík požiarov posledných rokov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove upozorňuje občanov, aby nezabúdali na dôsledky podceňovania nebezpečenstva spojeného s vykurovacím obdobím, ktoré často vedie ku škodám na majetku či dokonca, na zdraví.

Niekoľko pravidiel, zásad a odporúčaní, na ktoré počas vykurovacieho obdobia netreba zabúdať:                                                                                 

 • dodržiavajte návody na obsluhu,

 • dbajte   na  to,  aby  vykurovacie  spotrebiče  -  sporáky,  pece  a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov, a odborne zaústené do komínových prieduchov,

 • nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch,   

 • neskladujte a nesušte v blízkosti vykurovacích spotrebičov horľavé materiály; ak je už nevyhnutné sušiť horľavý materiál v blízkosti spotrebiča, nenechávajte ho bez dozoru,   

 • popol z vykurovacích telies ukladajte do nehorľavých nádob s uzatvárateľným vekom,

 • dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie tuhých, kvapalných a plynných palív.

Protipožiarnu bezpečnosť pri vykurovaní ovplyvňujeme všetci svojím konaním a správnymi rozhodnutiami. Požiar môže v priebehu niekoľkých minút zničiť celý majetok. Netreba zabúdať na to, že za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá každý majiteľ alebo užívateľ rodinného domu sám a je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov.

Aj komín môže spôsobiť požiar. Aké pravidlá treba dodržiavať?Čistenie komínov a kontrolu celkového technického stavu však odporúča Hasičský a záchranný zbor nechať na odborníkov. Pri kontrole je vhodné zamerať sa na celkové stavebné prevedenie a funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu alebo opotrebovaniu. Len dôsledným dodržiavaním týchto rád sa predíde vzniku požiarov v domovoch.

Zvýšenú aktivitu venujte vykonávaniu preventívnych opatrení a ich realizovaniu pred začatím vykurovacieho obdobia, a taktiež dodržiavaniu bezpečnostných zásad počas vykurovacieho obdobia.

 1. V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte zachovať rozvahu.
 2. Chráňte najprv život a zdravie, až potom majetok.
 3. Požiar ihneď ohláste Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú linku 150 alebo 112.
 4. Ak je to možné, urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínového telesa resp. vykurovacieho spotrebiča a vypnite prívod energií.
 5. Na zrazenie a uhasenie horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok. Požiar sadzí v komíne nikdy nehaste vodou! Mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu alebo dokonca výbuchu.

 

npor. Ľubomír Kijovský

samostatný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Prešove


 
 
ÚvodÚvodná stránka