Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Výberové konania

Výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci organizačného odboru Mestského úradu v Prešove

MESTO PREŠOV
Hlavná 73

080 01 Prešov

 

 

vyhlasuje výberové konanie

 

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na obsadenie miesta:

 

 

vedúci organizačného odboru Mestského úradu v Prešove

 

u zamestnávateľa:

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01  Prešov

 

1. Kvalifikačný predpoklad:

 • ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

2. Zákonné predpoklady v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť

 

3. Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • znalosť legislatívy týkajúcej sa činnosti odboru, a to najmä v oblasti komunálnych služieb,  údržby zelene, správy odpadov a hospodárskej prevádzky (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., zákon
  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p., zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákon
  č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.)
 • ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet)
 • výborné organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, odolnosť voči stresu, orientácia na ciele

 

4. Vítané požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • minimálne 5 rokov riadiacej praxe po ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
 • výhodou je prax v oblasti verejnej správy

 

5. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  (pri vzdelaní získanom v zahraničí je potrebné doložiť doklad o vzdelaní na výkon povolania v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní dokladu o vzdelaní pre výkon povolania vydané pred 1.1.2016)
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme
 • súhlas uchádzača so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na účel výberového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.


6. Výberové konanie bude pozostávať z týchto častí:
 

A. Písomná  forma (odborný test z legislatívy uvedenej v bode 3)

B. Písomná forma (psychologické posúdenie predpokladov pre výkon pracovnej činnosti vedúceho zamestnanca)

C. Pohovor

 

7. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Uzávierka prijímania žiadostí je 10.11.2017 (piatok) o 12.00 hod. V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené Mestu Prešov. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať písomne v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – ORGANIZAČNÝ ODBOR – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

 

Mesto Prešov

Mestský úrad v Prešove

oddelenie podporných činností

Hlavná 73

080 01  Prešov

alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, Prešov.


 
ÚvodÚvodná stránka