Mesto PREŠOV

Štvrtok - 28. júl 2016
 

Mestská polícia - príslušníci a zamestnanci MsP

     Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní vecí v oblasti verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

     Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením.

     Náčelníka mestskej polície na návrh primátora mesta vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník.

Mestská polícia:

- zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
- spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
- dbá o ochranu životného prostredia v meste,
- dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
- vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
- ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
- oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
- plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii.

     Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

     Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

 

Na portáli Informačného systému samosprávy mesta Prešov nájdete v prehľadnej tabuľke zverejnené priradenie príslušníkov MsP k jednotlivým uliciam v meste Prešov ako aj zoznam kamier mestskej polície v Prešove s lokalizáciou v mape.Mgr. Ján Andrejko, PhD.

Ján Andrejko
náčelník mestskej polície
prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii SR

Tel: 051/3100 309

Mobil: 0905 306 265
E-mail: jan.andrejko@presov.sk

Sekretariát náčelníka MsP:

E-mail: mestska.policia@presov.sk

Ľuboslava Pavúková

referentka
Tel: 051/3100 351
Fax: 051/77 32 670
E-mail: luboslava.pavukova@presov.sk

Jana Samseliová

referentka
Tel: 051/3100 351
E-mail: jana.samseliova@presov.sk


Mgr. Imrich Olejník

Imrich Olejník
zástupca náčelníka MsP
Tel: 051/3100 347
Mobil: 0905 748 683
E-mail: imrich.olejnik@presov.sk


Ing. Marek Varga

Marek Varga
vedúci oddelenia MTZ
Tel: 051/3100 352
E-mail: marek.varga@presov.sk

Eva Dobrovičová

referentka MTZ
Tel: 051/3100 353
E-mail: eva.dobrovicova@presov.sk

Mgr. Roman Scholtz

Roman Scholtz

vedúci oddelenia objasňovania priestupkov
Tel: 051/3100 350
Mobil: 0905 597 613
E-mail: roman.scholtz@presov.sk


Mgr. Róbert Fabišík


mestský policajt – objasňovateľ priestupkov (Justičná 15)
Tel: 051/77 02 760 
E-mail: robert.fabisik@presov.sk


Mgr. Anna Fečová


mestská policajtka – objasňovateľka priestupkov (Jarková 24)
Tel: 051/3100 346
E-mail: anna.fecova@presov.sk


Mgr. Jana Jenčová


mestská policajtka – objasňovateľka priestupkov (Jarková 24)
Tel: 051/3100 346
E-mail: jana.jencova@presov.sk


Stanislav Štofko


mestský policajt – objasňovateľ priestupkov (Sabinovská 51)
Tel. : 051/77 22 230
E-mail: stanislav.stofko@presov.sk


Zdenka Jenčová

referentka
Tel: 051/3100 353
E-mail: zdenka.jencova@presov.sk

 

Pracovisko MsP Jarková 24


Tiesňová linka: 159
Operačné pracovisko: 051/3100 310


Štefan Molitoris


veliteľ pracoviska mestskej polície, Jarková 24
Tel: 051/3100 348
E-mail: stefan.molitoris@presov.sk


Peter Compeľ


veliteľ pracoviska mestskej polície, Jarková 24
Tel: 051/3100 348
E-mail: peter.compel@presov.skJán Arvay


mestský policajt

Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Peter Andraščík


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Miroslav Babej


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Mgr. Jana Bardovičová


mestská policajtka
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Mgr. Ľubomír Bednár


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24

 

Ladislav Botko


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24

 

Peter Ferenc


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Marián Figula


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Bc. Júlia Galdunová


mestská policajtka
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Mgr. Juraj Goga


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Gabriel Hunyadi


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Róbert Lacko


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Lívius Lovás


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Marek Lukáč


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Ing. Vincent Korinok


mestský policajt - operačný pracovník
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Ing. Ján Krupa


mestský policajt - operačný pracovník
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Marek Marcinko


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Vladimír Mihaľo


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Mgr. Tomáš Potocký


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Bc. Rastislav Procházka


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Ján Stejskal


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Henrich Sorger


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


Ing. Igor Suchár


mestský policajt - operačný pracovník
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24


 

Miroslav Šingľár


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24

 

 

Dávid Šlacký


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24

 


Stanislav Volanský


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24

 

Ing. Anton Župa


mestský policajt
Tel: 051/3100 310
Zaradenie k pracovisku: Jarková 24

 


Pracovisko MsP Sabinovská 51

Operačné pracovisko: 051/77 22 230


Ing. Peter Trojanovič


veliteľ pracoviska mestskej polície, Sabinovská 51
Tel: 051/77 22 230
E-mail: peter.trojanovic@presov.sk

 

Mgr. Jozef Babinčák


mestský policajt - operačný pracovník
Tel.: 051/77 22 230
Zaradenie k pracovisku: Sabinovská 51


Adrián Budai


mestský policajt
Tel.: 051/77 22 230
Zaradenie k pracovisku: Sabinovská 51


Ing. Martin Frišnič


mestský policajt
Tel.: 051/77 22 230
Zaradenie k pracovisku: Sabinovská 51Peter Guľaša


mestský policajt
Tel.: 051/77 22 230
Zaradenie k pracovisku: Sabinovská 51Mgr. Anton Kačmár


mestský policajt - operačný pracovník
Tel.: 051/77 22 230
Zaradenie k pracovisku: Sabinovská 51Pavol Leško


mestský policajt
Tel.: 051/77 22 230
Zaradenie k pracovisku: Sabinovská 51Ján Majirský


mestský policajt
Tel.: 051/77 22 230
Zaradenie k pracovisku: Sabinovská 51Martin Maňkoš


mestský policajt

Tel.: 051/77 22 230
Zaradenie k pracovisku: Sabinovská 51
 František Markuš


mestský policajt - psovod
Tel.: 051/77 22 230
Zaradenie k pracovisku: Sabinovská 51Ľubomír Prokop


mestský policajt
Tel.: 051/77 22 230
Zaradenie k pracovisku: Sabinovská 51Patrik Radačovský


mestský policajt
Tel.: 051/77 22 230
Zaradenie k pracovisku: Sabinovská 51


Peter Sabol


mestský policajt - operačný pracovník
Tel.: 051/77 22 230
Zaradenie k pracovisku: Sabinovská 51Mgr. Michal Semančík


mestský policajt
Tel.: 051/77 22 230
Zaradenie k pracovisku: Sabinovská 51Vladimír Vaník


mestský policajt - operačný pracovník

Tel.: 051/77 22 230
Zaradenie k pracovisku: Sabinovská 51Pracovisko MsP Justičná 15

Operačné pracovisko: 051/77 02 760Bc. Ladislav Kmec


veliteľ pracoviska mestskej polície, Justičná 15
Tel: 051/77 02 760
E-mail: ladislav.kmec@presov.sk

 


Ľudovít Amrich


mestský policajt

Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Mgr. Marek Bardovič


mestský policajt
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15


Viliam Cangár


mestský policajt
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Bc. Viliam Filakovský


mestský policajt - operačný pracovník
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Mgr. Ľuboš Gajdoš


mestský policajt
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Imrich Ivan


mestský policajt - operačný pracovník
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Peter Ivanecký


mestský policajt
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Peter Jutka


mestský policajt - operačný pracovník
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Ľuboslav Lacko


mestský policajt
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Peter Kakaščík


mestský policajt
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Bc. Jana Marcinková


mestský policajt
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Ján Mihok


mestský policajt
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15JUDr. Ján Michňák


mestský policajt - operačný pracovník
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Peter Ňakat


mestský policajt
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Marek Sabol


mestský policajt
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Rastislav Seman


mestský policajt
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Maroš Straka


mestský policajt
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Mgr. Mário Šlosár


mestský policajt
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Peter Tkáčik


mestský policajt
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Slavomír Zusko


mestský policajt
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Radovan Žovinec


mestský policajt
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15Jozef Žonda


mestský policajt
Tel.: 051/77 02 760
Zaradenie k pracovisku:
Justičná 15


--- --- ---

Slavomír Pavelka


mestský policajt – referát preventívno, výchovných činnosti
Tel: 051/3100 333 - pracovisko Jarková 24
E-mail: slavomir.pavelka@presov.sk


Bc. Marek Procházka


mestský policajt – referát kamerových, zabezpečovacích systémov a chránenej dielne  
Tel. : 051/3100 333 - pracovisko Jarková 24


Zamestnanci chránenej dielne MsP:

 

Pracovisko Jarková 24:

Hrdlička Marcel

Hlipala Mikuláš

Jančová Renáta

Kažimirský František

Mydlarčík Marián

Nemčíková Marta

Sciranka Emil

Sučka Jaroslav

Klenotičová Anna

 

Pracovisko Justičná 15:

Fuchs Imrich

Fuchsová Iveta

Leščák Miroslav

Mendelová Anna

Pipík Ján

Sabol Tomáš

Vargová Mária

Zlatohlavý Marián

Žibrita Ján

 

Pracovisko DRUŽBA - Sídlisko III:

Fesselová Iveta

Grešová Marcela

Jurovčáková Anna

Jusko Marián

Klubník Vladimír

Karaffa František

Luterančíková Anna

Mucha Ladislav

Palková Jana


Zverejnil: Slavomír Pavelka 2.3.2010 12:00
Aktualizoval: Slavomír Pavelka 19.1.2016 11:02 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.