Mesto PREŠOV

Sobota - 30. júl 2016
 

Kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie

 • pre dokončenú stavbu
 • časť stavby spôsobilej na samostatné užívanie,
 • časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena, alebo udržiavacie práce , pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie
 • dokončené terénne úpravy
 • reklamné a propagačné zariadenia len v prípadoch, že to stavebný úrad určil pri ich povolení
 • pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby a to aj v prípadoch, keď postačilo ohlásiť tieto stavby podľa § 55 ods. 2 písm. a).
 • zmena účelu užívania stavby bez zmeny stavby, ktorá spočíva v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a podstatnom rozšírení výroby alebo činnosti v užívaní stavby

Na meste Prešov agendu kolaudačného rozhodnutia vybavuje:

Mesto Prešov, MsÚ odbor služieb občanom, kancelária prvého kontaktu v rozsahu:

 • Podáva v priamom kontakte informáciu občanovi vo veci podania návrhu na kolaudačné rozhodnutie,
 • Poskytuje tlačiva na ktorých občan môže podať návrhu na kolaudačné rozhodnutie,
 • V prípade potreby je občanovi nápomocná pri spracovaní návrhu na kolaudačné rozhodnutie, pri poskytnutí informácie vo veci vybavenia si požadovaných náležitosti, ktoré vyhláška 453/2000 Z.z. v §§ 17, 18 a 21 ustanovuje pripojiť k predmetnej žiadosti ako prílohu
 • Prijíma podanie - (podateľňa) návrh na kolaudačné rozhodnutie, kontroluje náležitosti, ktoré vyhláška 453/2000 Z.z. v §§17,18 a 21 ustanovuje pripojiť k predmetnému návrhu ako prílohu
 • Vyberá správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým je tento úkon podľa § 8 citovaného zákona spoplatnený podľa položky 62 a
  1. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
   do 49 790,50 € vrátane - 16,50 €
   nad 49 790,50 € do 99 581, 50 € vrátane - 23 €
   nad 99 581, 50 eura do 331 939 € vrátane - 33 €
   nad 331 939 € do 3 319 391, 50 € vrátane - 66 €
   nad 3 319 391, 50 € - 99,50 €
  2. Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby - 16,50 €
  3. Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej - 33 €
 • Podáva aj telefonické informácie týkajúce sa podania SP na tel. č. 051/3100 505 – recepcia

Mesto Prešov, stavebný úrad v rozsahu:

 • Podáva telefonické informácie k podanému Návrhu na kolaudačné rozhodnutie na tel. č. 051/3100 532- vedúci oddelenia stavebného poriadku, 051/3100 530, 051/3100 531, 051/3100534
 • Posudzuje prijatý návrhu na kolaudačné rozhodnutie , náležitosti podľa §§ 17, 18,a 21 vyhlášky 453/2000 Z. z., ktoré platná legislatíva ustanovuje pripojiť k návrhu ako prílohu.
 • V prípade, že sú splnené legislatívne podmienky oznámi začatie kolaudačného konania a ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním,
 • V prípade, že stavebník stavbu uskutočnil podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, boli dodržané zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo v územnom rozhodnutí a stavebnom povolení, skutočné realizovanie stavby a jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem a stavebný úrad v kolaudačnom konaní nezisti na stavbe závady brániace jej užívaniu spíše o ústnom konaní protokol a vydá kolaudačné rozhodnutie.
 • V prípade, že stavebný úrad v kolaudačnom konaní zistí na stavbe závady brániace jej užívaniu, určí lehotu na ich odstránenie a preruší konanie.
 • Po odstránení opakovane zvolá kolaudačné konanie spíše protokol a vydá kolaudačné rozhodnutie.
 • Kolaudačné rozhodnutie stavebný úrad nevydá
 • Ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak:
  1. nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody , elektriny a na kanalizačnú sieť
  2. nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie
  3. nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám
  4. nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostredie , prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru,
  5. nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov (§ 43f)
  6. pri stavbách, kde komplexné vyskúšanie plynule prechádza do skúšobnej prevádzky , môže sa skúšobná prevádzka začať len so súhlasom stavebného úradu a za podmienok určených po dohode s mestom a dotknutými orgánmi
  7. ak posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie treba zhodnotiť priebeh skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku, rozhodne stavebný úrad po dohode s dotknutými orgánmi o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a určí pre ňu podmienky
  8. po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku vydá stavebný úrad na návrh stavebníka kolaudačné rozhodnutie.

K podaniu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo „Návrhu na vydanie kolaudačného“
 • k návrhu sa pripojí:
  1. Opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
  2. Ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím.
  3. Geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľnosti nehnuteľností, tento doklad sa nedoplní ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
  4. rozhodnutia, súhlasy, vyjadrenia, stanoviska, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
  5. ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby
   Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladajú na základe § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z z.:
   Ods. 1
   1. doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby
   2. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku , ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného preskúšania (§ 43 f SZ)
   3. projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením
   4. výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácií overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním
   5. doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia, (43f SZ)
   6. podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia
   7. stavebný denník
   Ods. 2
   Pri jednoduchých a drobných stavbách môžu byť po dohode so stavebným úradom náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane jeho príloh primerane zjednodušené.

! Tlačivá sú k dispozícii na MsÚ Prešov, Jarková 26, v kancelárií prvého kontaktu, na recepcií a na internetovej stránke mesta Prešov: www.presov.sk / kancelária prvého kontaktu / pracovisko 3 / stavebné činnosti


Zverejnil: Administrator 4.3.2009 16:29
Aktualizoval: Administrator 5.3.2009 12:17 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.