Mesto PREŠOV

Sobota - 30. júl 2016
 

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie

 • pre samostatnú stavbu
 • zmenu (dokončenej stavby ak je spojená so stavebnými úpravami),
 • Zmenu stavby pred jej dokončením,
 • zmena v užívaní stavby spojená so stavebnými úpravami,
 • súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,
 • jednotlivé stavby súboru stavieb, ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,
 • podmieňujúce preložky sieti a zariadení technického vybavenia -líniové stavby,
 • predĺženie platnosti stavebného povolenia.

Na meste Prešov agendu stavebného povolenia vybavuje:

Mesto Prešov, MsÚ odbor služieb občanom, kancelária prvého kontaktu v rozsahu:

 • Podáva v priamom kontakte informáciu občanovi vo veci podania žiadosti o stavebné povolenie, zmenu stavby pred dokončením , zmenu dokončenej stavby spojenú so stavebnými úpravami, zmenu v užívaní stavby spojenej so stavebnými úpravami,
 • Poskytuje tlačiva na ktorých občan môže podať žiadosť o stavebné povolenie, zmenu stavby pred dokončením , zmenu dokončenej stavby spojenú so stavebnými úpravami, zmenu v užívaní stavby spojenej so stavebnými úpravami,
 • V prípade potreby je občanovi nápomocná pri spracovaní žiadosti , pri poskytnutí informácie vo veci vybavenia si požadovaných náležitosti, ktoré vyhláška 453/2000 Z.z. v § 8 a 9 ustanovuje pripojiť k predmetnej žiadosti ako prílohu
 • Prijíma podanie - (podateľňa) žiadosti , kontroluje náležitosti, ktoré vyhláška 453/2000 Z.z. v § 8 a 9 ustanovuje pripojiť k predmetnej žiadosti ako prílohu
 • Vyberá správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým je tento úkon podľa § 8 citovaného zákona spoplatnený podľa položky 60, 62 pís. a), pod č. 1, 3, 6,
  1. na stavby na bývanie
   1. Na stavbu rodinného domu - 33 €
   2. Na stavbu bytových domov - 66 €
  2. Na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy , záhradkárske chaty)
   1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 - 23 €
   2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 - 39,50 €
  3. na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením - 23 €
  4. na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu rozvodnú sieť - 16,50 €
  5. na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami - 23 €
  6. na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením - 16,50 €
  7. na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 49 790,50 € vrátane - 33 €
   nad 49 790,50 € do 99 581, 50 € vrátane - 49,50 €
   nad 99 581, 50 € do 331 939 € vrátane - 66 €
   nad 331 939 eur do 3 319 391, 50 € vrátane - 116 €
   nad 3 319 391, 50 € - 199 €
  8. na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie - 16,50 €
  9. na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie - 33 €
 • Podáva telefonické informácie týkajúce sa podania SP na tel. č. 051/3100 505 – recepcia

Mesto Prešov, stavebný úrad v rozsahu:

 • Podáva telefonické informácie k podanej žiadosti o stavebné povolenie na tel. č. 051/3100 532- vedúci oddelenia stavebného poriadku, 051/3100 530, 051/3100 531, 051/3100534
 • Posudzuje prijatú žiadosť, dodržanie podmienok územného rozhodnutia , náležitosti podľa § 58 ods. 2 až 4 stavebného zákona a náležitosti podľa § 8 a 9 vyhlášky 453/2000 Z. z., ktoré platná legislatíva ustanovuje pripojiť k predmetnej žiadosti ako prílohu.
 • Stavebný úrad zastaví na základe § 60 SZ stavebné konanie:
  • Ak predložená žiadosť , najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác na nej alebo ak v dokumentácií nie sú dodržané podmienky územného rozhodnutia, vyzve stavebný úrad na základe § 60 stavebného zákona stavebníka , aby žiadosť v primeranej lehote doplnil, pritom aby ju uviedol do súladu s podmienkami územného rozhodnutia a upozorní ho, že inač stavebné konanie zastaví.
  • Ak nepredložil stavebník dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou
  • Ak nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie podľa § 58 ods. 2 až 4 stavebného zákona
  • Ak nedoplnil žiadosť v určenej lehote podľa bodu 1
  • Neuviedol v určenej lehote predloženú dokumentáciu do súladu s podmienkami územného rozhodnutia
  • Vzal žiadosť o stavebné povolenie späť.
  • V prípade, že žiadateľ doplnil žiadosť, stavebný úrad oznámi začatie konania, a nariadi ústne pojednávanie spojené vo väčšine prípadov s miestnym zisťovaním, ak sú splnené legislatívne podmienky pre vydanie stavebného povolenia spíše stavebný úrad
  • V prípade, že sú splnené legislatívne podmienky a nie je potrebné žiadosť o vydanie SP doplniť oznámi stavebný úrad začatie stavebného konania vo veci povolenia , u zvlášť rozsiahleho počtu zariadení a lokalít, a pri zariadeniach s veľkým počtom účastníkov konania verejnou vyhláškou a nariadi ústne pojednávanie spojené vo väčšine prípadov s miestnym zisťovaním,
  • V prípade, že sú splnené legislatívne podmienky, resp. žiadateľ doplnil žiadosť, stavebný úrad oznámi začatie konania, a nariadi ústne pojednávanie spojené vo väčšine prípadov s miestnym zisťovaním
  • Stavebný úrad v konaní stavebný úrad preskúma žiadosť a dokumentáciu podľa § 62 stavebného zákona.
  • Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne.
  • Ak stavebný úrad po posúdení žiadosti zistí, že žiadosť je v súlade vydá stavebné povolenie, resp. povolenie zmeny dokončenej stavby, zmeny stavby pred dokončením,
  • V prípade že vydá povolenie zároveň overí situačný výkres a dokumentáciu, ktorá tvorí súčasť stavebného povolenia.
  • V prípade že nie je v zákonom stanovenej lehote podané odvolanie stavebný úrad správoplatní vydané stavebné povolenie, t.j. vyznačí právoplatnosť na vydané povolenie.

K podaniu žiadosti je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo „žiadosť o stavebné povolenie“ rep. „žiadosť pre zmenu...“
 • k žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú:
  • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje , že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej.
  • kópiu stavebného povolenia v prípade zmeny a odsúhlasenú stavebným úradom PD,
  • v prípade, že došlo k zmene stavebníka: aktuálne doklady, ktorými nový stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby (list vlastníctva)
  • projektovú dokumentáciu stavby (aj v prípade zmeny) spracovanú podľa § 9 vyhlášky MŽP SR š. 436/2000 Z.z. ktorá musí obsahovať diferencované spracovanie podľa druhu a účelu stavby. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach
  • Ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm a) stavebného zákona (jednoduchých stavieb) , postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním (doklad o vzdelaní- fotokópiu je potrebné k PD doložiť)
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a mesta Prešov podľa povahy: záväzné stanovisko Mesta Prešov, MsÚ, odboru hlavného architekta mesta Prešov odd, ÚP - orgánu územného plánovania, odboru hlavného architekta mesta odd D, E. a ŽP, cestného správneho orgánu, záväzné stanovisko odboru správy MM v prípade, že budú pozemky vo vlastníctve mesta použité na výstavbu zariadenia, stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, výnimku z OPD od Úradu pre reguláciu železničnej dopravy Bratislava, pracovisko Košice, záväzné vyjadrenie ŽSR GR Bratislavy a záväzné vyjadrenia jednotlivých zložiek ŽSR ak stavba sa umiestňuje od OP dráhy, záväzné vyjadrenie príslušného cestného správneho orgánu podľa triedy dotknutej komunikácie KÚ pre CD a PK Prešov, O b Ú pre CD a PK Prešov, Mesto Prešov, MsÚ, odbor HAM, odd. D, E a ŽP.
  • vyjadrenia dotknutých orgánov- správcov inžinierskych sietí
  • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania ak sa konali pred podaním žiadosti
  • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.
  • ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby
  • kópiu z katastrálnej mapy

Pri žiadosti o zmenu stavby pred dokončením alebo dokončenej stavby doloží stavebník:

 • vydané právoplatné stavebné povolenie
 • pôvodnú overenú projektovú dokumentáciu
 • projektovú dokumentáciu ku povoleniu zmeny a
 • dokladovú časť ako pri stavebnom povolení podľa druhu a rozsahu zmien, ktoré sú predmetom žiadosti

! Poplatky: správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti pri podaní žiadosti podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

! K žiadosti žiadateľ doloží doklad o „inom práve k pozemku“. Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

 • nájomná zmluva,
 • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
 • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou
 • právo vyplývajúce z iných predpisov

! Lehota pre vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú).

! Tlačivá sú k dispozícii na MsÚ Prešov, Jarková 26, v kancelárií prvého kontaktu, na recepcií a na internetovej stránke mesta Prešov: www.presov.sk / kancelária prvého kontaktu / pracovisko 3 / stavebné činnosti


Prílohy

Zverejnil: Administrator 4.3.2009 16:28
Aktualizoval: Administrator 5.3.2009 11:45 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.