Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Kto sa stane ďalším laureátom?Vytlačiť
 

V zmysle článku 6 ods. 1 Štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov

 

mesto Prešov   v y z ý v a   občanov

 

na predkladanie návrhov na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2016:

 

Cena mesta Prešov

Opálové zrnko mesta Prešov

CENA MESTA PREŠOV je verejným ocenením, ktoré udeľuje mesto Prešov  fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho  a kultúrneho života.

Mesto PrešovUdeľuje sa za vynikajúce tvorivé činy najmä v umeleckej, vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, publicistickej, hospodárskej, športovej a verejno - prospešnej  činnosti, za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Prešov doma i v zahraničí, za výnimočný čin pri živelných pohromách, požiaroch, povodniach a pri záchrane ľudských životov, zdravia, majetku občanov a mesta alebo  za mimoriadny prínos a prezentáciu mesta Prešov na základe dlhodobej aktívnej, tvorivej a činorodej práce.

OPÁLOVÉ ZRNKO MESTA PREŠOV  je verejným ocenením mesta Prešov pre najúspešnejšie podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Prešov za mimoriadne aktivity v oblasti výroby, obchodu a služieb.  Pri výbere podnikateľských subjektov sa zohľadňuje úroveň dosiahnutých výsledkov v ekonomickej oblasti, zamestnanosti, prílevu investícií, prínosu pre verejné financovanie, inovatívnosti a pod., ako aj miera prínosu pre rozvoj a prezentáciu mesta prostredníctvom podnikateľskej činnosti.

Opálové zrnko  sa nemôže udeliť podnikateľskému subjektu, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii, má evidované nedoplatky voči mestu Prešov, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni SR a miestne príslušnému daňovému úradu. Opálové zrnko sa nemôže udeliť ani podnikateľskému subjektu, ktorého štatutárny orgán alebo jeho člen bol alebo je  právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, korupciou, poškodzovaním finančných záujmov európskych spoločenstiev, s legalizáciou príjmu z trestnej činnosti, prípadne porušil zákaz nelegálneho zamestnávania.

          Návrhy na laureátov verejných ocenení mesta Prešov za rok 2016  sa podávajú  písomne  do 28. februára 2017 (vrátane) na adresu:       

Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, oddelenie kultúry a cestovného ruchu, Jarková 26, 080 01 Prešov

Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov musí obsahovať:

  1. osobné údaje navrhovaného ( meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, v prípade kolektívu, inštitúcie, podnikateľského subjektu  presný názov a sídlo zriaďovateľa),
  2. zdôvodnenie návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov, Opálového zrnka mesta Prešov , podrobné zhodnotenie činnosti a dosiahnuté úspechy, za ktoré je navrhované ocenenie,
  3. kontaktné údaje navrhovateľa (najmä meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, tel. č., prípadne e-mailová adresa).

 

Podrobnejšie informácie o verejných oceneniach mesta Prešov o podmienkach a postupe pri ich udeľovaní nájdete Štatúte udeľovania ocenení mesta Prešov  na http://www.presov.sk/statut-udelovania-oceneni-mesta-presov-0-clanok/mid/313204/.html#m_313204

Vážení občania!

Zašlite nám svoje návrhy na laureátov Ceny mesta Prešov a Opálového zrnka mesta Prešov  za rok 2016.

Pomôžte zviditeľniť tých, ktorých práca a konanie priniesli úspech a dobré meno nášmu mestu!

Výzva na podávanie návrhov na ocenenia za rok 2016 Výzva na podávanie návrhov na ocenenia za rok 2016.pdf Výzva na podávanie návrhov na ocenenia za rok 2016.pdf (199.1 kB)

 
 
ÚvodÚvodná stránka