Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Legislatíva mesta


 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov

Všetky VZN (platné, neplatné + filtrovanie a vyhľadávanie) nájdete na eGovernment stránke mesta Prešov http://egov.presov.sk
 

Štatút mesta Prešov

Štatút mesta Prešov upravuje postavenie a pôsobnosť mesta Prešov, právomoc a pôsobnosť orgánov samosprávy mesta, vzájomnú deľbu práce a zodpovednosti medzi orgánmi, rozpočet, majetkové postavenia a hospodárenie mesta so svojim majetkom, povinnosti a oprávnenie poslancov, práva a povinnosti občanov m ...
 

Dodatok č.1 k Štatútu mesta Prešov


 

SP-08 Vybavovanie podnetov a požiadaviek v podmienkach mesta Prešov

Vybavovanie podnetov a požiadaviek v podmienkach mesta Prešov: Prílohy ...
 

SP-76 Vybavovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Prílohy ...
 

SP 05/2017 Poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobode informácií v podmienkach mesta Prešov

Prílohy ...
 

SP-03 Vybavovanie sťažností a petícií v podmienkach mesta Prešov

Prílohy ...
 

SP 22 Pravidlá pre prenechávanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov do nájmu alebo podnájmu

Prílohy
 

SP 73 Zásady prevádzkovania a odplaty za užívanie reklamných monitorov v MIC v Prešove

Prílohy
 

SP-72 Technické podmienky pre usporiadanie siete miestnych komunikácií v meste Prešov

Prílohy ...
 

SP-70 Zásady umiestňovania prenosných a dočasných zariadení na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta Prešov

Prílohy
 

SP 13 Obsadzovanie miest zamestnancov mesta Prešov

Prílohy
 

Smernica primátora mesta Prešov SP 10 Metodika a zásady tvorby rozhodnutí v oblasti verejnej správy v podmienkach mesta Prešov

Prílohy
 

Smernica primátora mesta Prešov SP 29 Zásady prevádzkovania a odplaty za užívanie zasadacích miestností na Mestskom úrade v Prešove

Prílohy
 

Smernica primátora mesta Prešov č. 4/2003 k vystrojovaniu a vyzbrojovaniu zamestnancov Mestskej polície v Prešove

Článok 1 Úvodné ustanovenia Smernica obsahuje hlavné zásady poskytovania výstroja pre náčelníka ...
 

Smernica primátora mesta Prešov č. 2/1998 pre odťahovanie, uskladnenie a vydávanie odtiahnutých vozidiel z územia mesta Prešov v zmysle zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách

Smernica primátora mesta Prešov č. 2/1998 pre odťahovanie, uskladnenie a vydávanie odtiahnutých vo ...
 

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta Prešov a navrhované priority a opatrenia Akčného plánu na roky 2016 – 2017

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta Prešov a navrhované priori ...
 

Zásady uplatňovania vyjadrení VMČ v stanoviskách mesta Prešov v územnom a stavebnom konaní

Prílohy
 

Štatút fondu na udržanie výsledkov individuálneho projektu "Obnova historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol v Prešove"

Prílohy
 

Štatút udeľovania ocenení mesta Prešov

Prílohy ...
 

ŠT - 01 Štatút mestského fondu podpory a rozvoja športu v meste Prešov

Prílohy
 

Štatút mimorozpočtového peňažného fondu mesta Prešov


 

SP-02 Sadzobník správnych poplatkov, ktoré mesto Prešov vyberá za správne úkony


 
ÚvodÚvodná stránka