Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Aktuálne udalosti

Fragaria Cup 2017Vytlačiť
 

S blížiacimi sa letnými prázdninami  otvorí opäť svoje brány veľkolepá futbalová fiesta FRAGARIA CUP 2017.Fragaria Cup 2017

16. ročník  jedného z najväčších medzinárodných futbalových turnajov svojho druhu v rámci Európy sa v našom mesteuskutoční pod záštitou primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej  v termíne od 2. do 6. Júla,  denne od 8.00 do 20.00 hod.

Všetkých Prešovčanov pozývame na  vlajkový sprievod všetkých  družstiev  historickým centrom mesta Prešov v nedeľu  2. júla podvečer, spojený s  bohatým kultúrnym  programom, ktorého vyvrcholením  bude nádherný ohňostroj a mini-diskotéka priamo pred budovou DJZ.

Pre 190 zaregistrovaných tímov zo 14 krajín Európy je pripravených 14 prírodných trávnatých ihrísk a dve ihriská s umelým trávnatým povrchom,  situované v meste Prešov a blízkom okolí. Mladé futbalové nádeje zabojujú o cenné trofeje a zaujímavé športové ceny v  8 chlapčenských vekových kategóriách -  od 8 do 15 rokov a jednej dievčenskej v kategórii - 15 ročné a mladšie.

Najmenšie vekové kategórie U8 – U11, ktoré hrajú na ihriskách s menšími rozmermi, odohrajú svoje zápasy v priestoroch 4 SPORT Areálu na Sídlisku III, kde bude zriadená aj FUN ZONE s občerstvením,  predajom reklamných predmetov a športových vecí zn. ADIDAS a rôznymi atrakciami pre účastníkov turnaja aj návštevníkov areálu. Súčasťou FUN ZONE bude aj ONLINE výsledkový servis na LCD monitoroch, umiestnených vo veľkoplošnom stane.

Ostatné kategórie odohrajú svoje zápasy na ihriskách:

FA 1. FC Tatran Prešov – Mukačevská ul.

1.FC Tatran Prešov – Čapajevova ul.

SOŠ Technická – Volgogradská ul.

Ľubotice – Pod Hájom 14

Fintice – Hlavná 21/6

Informácie o turnaji, rozpis zápasov jednotlivých kategórií, výsledkový servis, ale aj informácie ohľadne programu a voľnočasových aktivít  budú počas celého turnaja poskytované v rámci CALL CENTRE, na I. poschodí Bowlingu pri trati.

Zoznam prihlásených družstiev a bližšie informácie nájdete na www.fragariacup.4sport.sk

 

 


 
 

Slovenku roka prijala primátorkaVytlačiť
 

Primátorka Andrea Turčanová privítala v priestoroch radnice Janu Pitkovú. Blahoželala jej k získaniu prestížneho ocenenia Slovenka roka 2017.Slovenku roka prijala primátorka

„Prešovčania sú na vás hrdí a za nich vám k oceneniu gratulujem,“ privítala primátorka Andrea Turčanová nositeľku ocenenia, ktorá sa už niekoľko rokov aktívne angažuje v sociálnej oblasti.

„Predtým som sa dlho venovala hlavne kultúre. Keď sme však pripravovali projekt Europského hlavného mesta kultúry, pričuchla som aj k sociálnej oblasti a to mi vlastne otvorilo dvere k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Založila som Občianske združenie Kolobeh života, ktoré poskytuje netradičné poradenstvo – v smútení. Pomáhame ľuďom, ktorí sa konfrontujú so smrťou blízkych. Nomináciu do ankety Slovenka roka som  prijala predovšetkým preto, aby sme zviditeľnili toto naše občianske združenie a víťazstvo tak beriem ako zhodu náhod,“ rozrozprávala sa Jana Pitková počas stretnutia s primátorkou.

Podľa tejto Slovenky roka v oblasti charita poskytované poradenstvo znamená pre tých, ktorých zasiahol smútok, nielen  pomoc, podporu či informácie, ale dáva aj pocit spolupatričnosti rodinám, ktoré to práve veľmi potrebujú. „Je potrebné sa pripraviť na stratu mladosti i na to, že tu raz naši blízki nebudú a nebudeme tu ani my,“ dodala Jana Pitková.

Slovenku roka prijala primátorka

 


 
 

Žiaci vrhali bowlingové guleVytlačiť
 

V Bowlingu Pri trati v Prešove sa uskutočnil Bowlingový turnaj mládeže Prešov 2017, ktorý bol úvodným turnajom žiakov prešovských základných škôl o Pohár Primátorky mesta Prešov.

Žiaci vrhali bowlingové gulePatronát nad týmto podujatím prevzal odbor školstva na Mestskom úrade v Prešove a spoluorganizátorom podujatia bol Slovenský bowlingový zväz zastúpený prezidentom Vladimírom Merkovským, ktorý zároveň bol aj vedúcim súťaže.

Na úvodnom turnaji sa predstavilo spolu 9 zmiešaných, trojčlenných družstiev chlapcov a dievča z prešovských základných škôl.

Najviac sa darilo družstvu ZŠ Mirka Nešpora, ktoré získalo 1138 bodov,  pred družstvom ZŠ Sibírska "B" so ziskom 949 bodov a na 3. mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Šrobárová "A" so ziskom 876 bodov.

Družstvá na 1.- 3. mieste si odniesli cenné poháre za umiestnenie v súťaži a víťazné družstvo ZŠ Mirka Nešpora aj putovný pohár Primátorky mesta Prešova. Všetci účastníci dostali pamätné medaile.

Permanentkami na bowling od spoločnosti 4 SPORT boli Ocenení aj najlepší jednotlivci súťaže. Víťazkou sa stala súčtom 478 bodov Soňa Kovalčíkova (ZŠ Šrobárová), pred Marekom Šinglárom 466 bodov (ZŠ Mirka Nešpora) a Samuelom Bellom 410 bodov (ZŠ Sibírska). 

Ďakujeme za účasť a tešíme sa na pokračovanie v novom školskom roku. 

1. ZŠ Mirka Nešpora - 1138 bodov

2. ZŠ Sibírska "B" - 949 bodov

3. ZŠ Šrobárova "A" - 876 bodov

4. ZŠ ČS Armády - 848 bodov

5. ZŠ Šrobárova "B"-  821 bodov

6. ZŠ Sibírska "A" - 782 bodov

7. ZŠ Šmeralova "A" - 777 bodov

8. ZŠ ČS Armády "B" - 635 bodov

9. ZŠ Šmeralova "B" - 629 bodov  

(merk)

Žiaci vrhali bowlingové guleŽiaci vrhali bowlingové gule


 
 

35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,Vytlačiť
 

Podľa § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,
 ktoré sa uskutoční

 

dňa 28. jún 2017 (streda) so začiatkom o 13.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

N á v r h   p r o g r a m u :

 

 1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
 1. Návrh na doplnenie plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.

      Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

 1. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.

      Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

 1. Návrh dodatku č. 1 k Štatútu mesta Prešov.

      Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

 1. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 531/2016 k návrhu Zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Prešov.

      Predkladá: Ing. arch. Mária Čutková, vedúca odboru hlavného architekta mesta

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015.

      Predkladá: Ing. arch. Mária Čutková, vedúca odboru hlavného architekta mesta

 1. Návrh Zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Prešov.

Predkladá: Ing. arch. Mária Čutková, vedúca odboru hlavného architekta mesta

 1. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.

Predkladá: Ing. arch. Mária Čutková, vedúca odboru hlavného architekta mesta

 1. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2016 a návrh finančného usporiadania.

      Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

 1. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/Z/2017.

      Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

 1. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

       Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

 1. Návrh Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolór mesta Prešov na 2. polrok 2017.

       Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

 1.  Návrh na zriadenie nových sociálnych služieb.

       Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ

 1. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

      Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

 1. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

      Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

 1. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2016.

      Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

 1. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2016.

      Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

 1. Analýza obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Technické služby mesta Prešov, a. s. a ASSESSOR o. z. od roku 2006.

      Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

  21.Návrh na poskytnutie dotácií na mestom Prešov podporované oblasti v roku 2017.

 1. Rôzne.
 1. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
 1. Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 hod. – 16.30 hod., po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
 1. Záver.

 
 

Umením proti nenávistiVytlačiť
 

Umením proti nenávisti je jednodňová kolektívUmením proti nenávistina výstava obrazov, fotografií, sôch a iných výtvarných diel umiestnená v mestskom parku. Je to umelecký protest zameraný na všetky formy nenávisti – rasizmus, xenofóbia, homofóbia, extrémizmus atď. Svoje diela tu vystaví zhruba 20 autorov z celého Slovenska.

Výstava sa uskutoční už tento piatok 23.6.2017 od 15:00 do 18:00 h v mestskom parku pri Neptúnovej fontáne v Prešove. V prípade nepriaznivého počasia bude výstava inštalovaná v kaviarni Libresso Books & Coffee.


Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátorky Andrey Turčanovej

Vstup je voľný.


 
 

Mestským policajtom pribudli ďalšie kolobežkyVytlačiť
 

Prešovským mestským policajtom sa elektrokolobežky osvedčili. Hliadkovať budú už na štyroch.  

Mestským policajtom pribudli ďalšie kolobežky

„Vlani sme elektrické kolobežky otestovali, ohlasy medzi našimi príslušníkmi i obyvateľmi Prešova boli pozitívne, preto sme prvé dve začlenili do nášho dopravného parku. Keďže sa kolobežky osvedčili v tomto roku sme zabezpečili ďalšie dve,“ vraví o najnovšom prírastku do dopravného parku prešovskej mestskej polície jej náčelník Ján Andrejko.

Štyri kolobežky tak ešte výraznejšie pomôžu mestským policajtom pri ich preventívnej činnosti. Policajti si pritom pochvaľujú hlavne operatívnosť presunov na miestach, kde sa s motorovým vozidlom dostanú len ťažko.

„Elektrokolobežky sú nenáročné, majú jednoduché ovládanie a na ich používanie sa nevyžaduje ani vodičský preukaz. Ich dojazd na jedno nabitie je približne 100 kilometrov,“ doplnil Ján Andrejko a dodal, že tieto vozidlá využívajú nielen hliadky na centrálnom pracovisku na Jarkovej ulici, ale tiež hliadky z vysunutých pracovísk na prešovských sídliskách.

Kolobežky dosahuje rýchlosť 30 km za hodinu a vážia 30 kg. Sú tiež vybavené signalizačným zariadením.

ooo

Odfoťte a vyhrajte! Už zhruba rok používajú prešovskí mestskí policajti na svoje presuny aj netradičné kolobežky. Videli ste ich už sa takto presúvať? Odfoťte ich, fotku nám zašlite na mailovú adresu kolobezka@presov.sk Môžete tak vyhrať jedinečnú obrazovú publikáciu Prešov z neba


 
 

Medaily mestu PrešovVytlačiť
 

Primátorka Andrea Turčanová prevzala medailu a pamätný odznak, ktoré mestu Prešov udelili vojenskí výsadkoví veteráni.

„Ďakujem za udelené ocenenia a vážim si, že bývalí Medaily mestu Prešovvysadkári si ctia tradíciu výsadkových vojsk, ktorá je spätá s mestom Prešov,“ uviedla Andrea Turčanová, ktorej Michal Milas odovzdal medailu a pamätný odznak. Ocenenia mestu Prešov udelili českí vojenskí výsadkoví veteráni.

„Medailu udelil mestu Prešov Klub vojenských veteránov z Holešova pri príležitosti založenia 7. výsadkového pluku, ktorý svoju históriu začal písať v roku 1961 práve v Prešove. Pamätným odznakom mesto Prešov poctili výsadkoví veteráni z Prostějova pri príležitosti 70. výročia vzniku výsadkových vojsk na území bývalého Československa,“ vysvetlil Michal Milas.

Zároveň ju informoval aj o činnosti Klubu vojenských výsadkárov, ktorý má už vyše dvadsaťročnú tradíciu a zastupuje výsadkových veteránov i terajších výsadkárov. „Snažíme sa udržať tradície výsadkového vojska,“ dodal.  Medaily mestu PrešovMedaily mestu Prešov


 
 

Rozvoj dobrých vzťahovVytlačiť
 

Prešovská primátorka Andrea Turčanová dnes v priestoroch radnice prijala Attilu Harasztiho, generálneho konzula Maďarska v Košiciach.

„Chcem nadviazať na dobré vzťahy, ktoré má náš konzulát Rozvoj dobrých vzťahovvybudované s mestom Prešov, vnímam aj vašu spoluprácu s Maďarskom,“ vyslovil Attila Haraszti, nový generálny konzul Maďarska v Košiciach, v rámci svojho prvého stretnutia s prešovskou primátorkou Andreou Turčanovou. Tá zdôraznila, že z jedenástich  partnerských miest Prešova je naintenzívnejšia spolupráca práve s maďarským mestom Nyíregyháza. „Nedávno sme dohodli rozšírenie spolupráce škôl, realizujeme spoločné projekty v oblasti kultúrneho dedičstva, navzájom si podporujeme turistický rozvoj,“ načrtla primátorka niektoré oblasti partnerstva.

Generálny konzul v rámci stretnutia otvoril aj témy dopravy, migrácie či ekonomického rozvoja regiónu a navrhol aj možnosti rozvoja kultúrnych projektov.Rozvoj dobrých vzťahov


 
 
Položky 1-8 z 467
ÚvodÚvodná stránka